Främjande av företagsinvesteringar - Perspektiv från fyra affärsbranscher

Bästa praxis för att främja företags investeringar kan stärkas genom att öka dialogen mellan myndigheter och företag för att öka informationsutbytet och det ömsesidiga förståndet. Statens åtgärder och beslut som investeringskriterier har betydelse ofta på flera nivåer.

Revisionsverkets ställningstaganden

Vid revisionen utredde revisionsverket olika företags synpunkter på hur staten skulle kunna främja företags investeringar.

Med tanke på statsfinanserna är investeringar inget egenvärde. En nationalekonomi som är en god miljö för företags investeringar är dock samtidigt en god miljö för ekonomisk tillväxt.

Regeringsprogrammet har som mål att Finland ska vara ett konkurrenskraftigt land där företagande, ägande och investeringar ska vara lönsammare än idag. Revisionen hade som mål att bedöma hur företagsledningen ser på att fatta beslut om investeringar i Finland och få ny kunskap och nya synvinklar genom att intervjua dem som fattar investeringsbeslut i företag, det vill säga företagsledningen.

För revisionen gjordes sammanlagt 53 intervjuer i fyra länder. I Finland gjordes 16 företagsspecifika intervjuer som kompletterades med intervjuer av tjänstemän och sakkunniga samt med forskningsdata och litteratur om ämnet. I revisionen utnyttjades dessutom resultaten från två workshopar, där cirka 50 sakkunniga från företag och offentlig förvaltning deltog. Observationerna vid revisionen samlades in från följande fyra branscher: gruvindustrin, läkemedelsindustrin, mjukvaruindustrin och detaljhandeln.

Vid revisionen visade företagens erfarenheter att beslutsprocessen och verksamhetssätten borde utvecklas inom statsförvaltningen. Bästa praxis för att främja företags investeringar kan stärkas genom att öka dialogen mellan myndigheter och företag för att öka informationsutbytet och det ömsesidiga förståndet.

Statsförvaltningen är med i den globala konkurrensen om investeringar

Den globala konkurrensen omfattar också statsförvaltningen. Många företag har erfarenheter av förvaltningen praxis i olika länder, och många länder genomför för tillfället reformer för att förbättra kundservicen inom förvaltningen och för att påskynda beslut. Strukturförändringar och ekonomisk-politiska metoder på makronivå är viktiga, men i Finland och dess referensländer är företagens omvärld i många delar redan så bra att hänsyn också ska tas till mer noggrannare kriterier vid främjandet av investeringar och konkurrensen om investeringar.

Flera undersökningar har identifierat viktiga faktorer som är allmänna kriterier för företagens verksamhetsbetingelser. De påverkar också investeringsbeslut som varje företag fattar enligt sina egna kriterier. Ett företag värderar självt vilken betydelse varje allmän faktor har i enskilda investeringsbeslut. Till exempel många företag inom läkemedelsindustrin betonar  inte i sina kriterier storleken på den finländska läkemedelsmarknaden, utan Finland är ett attraktivt investeringsobjekt för dem på grund av potentialen i läkemedelsforskningen.

Den offentliga förvaltningens funktion som en helhet är ett kriterium som ingår i de allmänna verksamhetsförutsättningarna, men i företagets investeringsbeslut tas också ofta med någon funktion hos förvaltningen som är viktig för företaget. Ett sådant kriterium för exempelvis ett gruvföretag kan vara hur snabba tillståndsprocesserna är. Ett allmänt kriterium för verksamheten kan samtidigt vara företagslagstiftningen eller trafikledsinfrastrukturen. Därför har statens åtgärder och beslut som investeringskriterier ofta betydelse på flera nivåer.

Vid beslut om ändringar som påverkar företags verksamhetsbetingelser ska staten inte enbart kunna identifiera effekter på företags ekosystem eller effekter som sprider sig via kluster utan även kriterier för enskilda företags investeringsprojekt. Enligt de berörda företagen tar statsförvaltningen inte alltid hänsyn till att företagens investeringar bygger på projektspecifika kalkyler och inte på hur stort eller lönsamt företaget totalt sett är. I en global affärsverksamhet är det aldrig en självklarhet att en investering förverkligas eller ett verksamhetsställe existerar.

Förbättring av allmänna verksamhetsbetingelser ska prioriteras framför direkta företagsstöd

Olika företag har väldigt olika synpunkter på vilket det bästa sättet är att förbättra de allmänna verksamhetsbetingelserna. De flesta företag var dock negativt inställda på direkta företagsstöd och ansåg att förbättring av de allmänna verksamhetsbetingelserna i regel var en bättre metod att främja investeringar. Enligt företagen finns det dock behov av direkta företagsstöd i vissa skeden av företagets eller en produkts livscykel.

Samfundsskatten i Finland ansågs vara rimlig och konkurrenskraftig. Med tanke på verksamhetsbetingelser och investeringar ansågs framsyntheten vara viktig vid all beskattning.

Tillståndsprocesserna ska påskyndas, men samtidigt ska hänsyn tas till att besluten är långsiktiga

I företagsintervjuerna kritiserades tillståndsprocesserna och de relaterade besvärsprocesserna mest av företagen inom gruvindustrin, läkemedelsindustrin och detaljhandeln. Inom mjukvaruindustrin behövs inte på samma sätt tillstånd och erfarenheter av tillståndsprocesser lyftes inte fram i intervjuerna.

Enligt företagen var negativa sidor bland annat omfattande besvärsrättigheter, otillräcklig förhandsstyrning, överlappande arbete hos tillståndsmyndigheterna i olika länder, en icke uppfylld princip om service som fås från ett och samma ställe och en långsam bygglovsprocess och en relaterad besvärsprocess på grund av komplexiteten i processerna.

I tillståndsärenden värdesätter företagen den offentliga förvaltningens traditionella starka sidor, bland annat tillförlitligheten och lagenligheten. För företagskunderna innebär dock tillståndsförvaltningens kvalitet i stor mån också vad som åstadkoms och hur snabbt. I en affärsverksamhet är tidsramarna för möjligheter allt snävare och därför ska den offentliga förvaltningen också fungera allt snabbare.

När det gäller tillståndsförvaltningen och lagändringar önskade företagen å ena sidan snabbare reaktioner och beslut av politikerna och myndigheterna och å andra sidan långsiktighet och framsynthet. När det är möjligt att förutse vilka beslut staten kommer att fatta, kan företag planera och genomföra verksamheten och investeringar på lång sikt. När förvaltningen reagerar snabbt, kan företag ta vara på olika möjligheter.

Företagen är eniga om att högklassig utbildning och forskning är viktig

I alla företagsintervjuer var företagen mest eniga om att högklassig undervisning var viktig för att främja investeringar.

För företagen inom gruvindustrin är det viktigt att yrkesutbildning inom gruvområdet tillhandahålls nära gruvorna. Företagen inom läkemedelsindustrin ansåg att en av Finlands starka sidor var insatser i utbildningen, och underströk betydelsen av en högkvalitativ forskningsmiljö när det gäller att locka investeringar i Finland. Enligt företagen inom mjukvaruindustrin ska Finland inom IKT-utbildningen vara ett av de bästa länderna i världen, och detta mål kan inte uppnås om till exempel studierna i kodning inte påbörjas förrän vid universitet. Företagen inom detaljhandeln ansåg att när arbetsuppgifterna inom handeln blir allt mer komplicerade, är det viktigt att den offentliga makten ordnar yrkesutbildning för att företagen ska kunna få kompetent arbetskraft.

Till en god verksamhetsmiljö hör immateriella behov som ska tillgodoses genom växelverkan, inte genom lagstiftning

Mjuka och abstrakta värden förändras till konkreta tröskelfrågor. Den offentliga förvaltningen ska beakta nya förhållanden som nutida företag anser vara viktiga.

Företagens nya kriterier kan gälla kultur, erfarenheter och emotionella frågor: kundupplevelser, försökskultur, karakteristik av en gatubild, prestigetjänster, förtroende för myndigheterna och andra medborgare, samarbete mellan företag och myndigheter, tillåtenhet och så vidare.

Dessa kan inte enbart uppnås genom lagstiftning, utan det krävs kontinuerlig växelverkan. Det finns skäl att betona betydelsen av en kontinuerlig dialog mellan företag och myndigheter, eftersom ett företags investering gäller beslut som vissa människor har fattat enligt bästa tillgängliga kunskap.

Revisionsverket rekommenderar att

  1. För att göra tillståndsprocesserna smidigare fokuseras på samarbets-och förenklingsmetoder, som förhandsförhandlingar och överföring av tillstånd av rutinkaraktär till ett anmälningsförfarande. Tillståndsförvaltningen är konkret kundservice, där växelverkan har stor betydelse. Det är viktigt att de projekt som redan har inletts för att göra processerna smidigare genomförs i rask takt.

  2. Finansministeriet bidrar till att förvaltningens utvecklingsprojekt lever upp till företagens förväntningar på ett nytt samarbetstänkande, där parterna genom aktiv kommunikation främjar företags investeringar, men där myndighetsverksamheten ändå förblir opartisk.

 

 

kategorier