Främjandet av förnybara energiformer

Beredningen av främjandet av förnybar energi som en del av klimat- och energistrategierna har varit systematisk och koordinerad och har genomförts som samarbete mellan förvaltningsområdena. Ändamålsenliga planer har gjorts upp för uppföljningen av hur åtgärderna och målsättningarna enligt strategierna har uppnåtts. Enligt revisionsverkets uppfattning är inmatningstariffen i den nu presenterade formen inte från statsfinansiell synpunkt det bästa möjliga sätten att sträva till att uppnå målsättningarna för förnybar energi. Huvudfrågan vid revisionen var att klarlägga, vilka målsättningar för energi- och klimatpolitiken som har uppnåtts och på vilket sätt, samt vilka målsättningar det är möjligt att uppnå genom att främja användningen av förnybar energi. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier