Funktionsdugligheten för lagstiftningen som styr mentalvårdstjänsterna

Mentalvårdstjänsternas struktur har i enlighet med mentalvårdslagen ändrats så att betoningen ligger mera vid öppen vård, men förändringen har också medfört nya problem. Den helhet av stadganden som gäller mentalvården utgör ett gott exempel på den administrativa, organisatoriska och operativa splittring som kännetecknar social- och hälsovårdens servicesystem. Med revisionen klargjordes huruvida lagstiftningen, olika rekommendationer och finansiering styr ordnandet av mentalvårdstjänster i enlighet med målsättningarna och huruvida de främjar samarbetet mellan olika aktörer. Revisionsmaterialet utgjordes av intervjuer med personal som i kommunerna bedriver det praktiska vårdarbetet med mentalvårdsklienterna/- patienterna samt av intervjuer med tillsynsmyndigheterna. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier