Genomförande av gemensam upphandling

De statliga ämbetsverken och inrättningarna uppfyller skyldigheten till gemensam upphandling väl, men det finns brister i dokumentationen om undantagen från skyldigheten. Vid planeringen av ramavtalen beaktar Hansel målen för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, men det är svårt att genom gemensam upphandling främja målen för innovativitet.

Revisionsverket har utrett om statliga ämbetsverk och inrättningar har uppfyllt sin skyldighet till gemensam upphandling och om införandet av Handi har stött automatiseringen av ekonomiförvaltningen vid gemensam upphandling. Dessutom har revisionsverket utrett Finansministeriets verksamhet vid styrningen av upphandlingen och om de gemensamma upphandlingarna har främjat de politiska målen för offentlig upphandling.

Finansministeriet styr upphandlingar inom statsförvaltningen bland annat genom statens upphandlingsstrategi och beslut om centraliserade gemensamma upphandlingar. Ämbetsverken och inrättningarna ska ordna sitt upphandlingsväsende så att de utnyttjar det kontrakt som slutits på basis av konkurrensutsättning som inköpscentralen Hansel Ab verkställt för statsförvaltningens räkning.

De statliga ämbetsverken och inrättningarna uppfyller skyldigheten till gemensam upphandling väl. Vid granskningen upptäcktes endast några enskilda undantag från skyldigheten. De upphandlande enheterna ska dock ägna uppmärksamhet åt att det särskilda skäl som berättigar till ett undantag ska dokumenteras i beslutet om upphandlingen.

Hansels syfte är att främja hållbarhetsorienterade politiska målsättningar, men det är svårt att genom gemensam upphandling främja målen för innovativitet. Dessutom har de upphandlande enheternas möjligheter att utnyttja ramavtal med Hansel den senaste tiden försämrats, eftersom Hansel har ändrat villkoren för anslutning till ramavtalen till följd av att högsta förvaltningsdomstolen har ändrat sin avgörandepraxis. Hösten 2019 sålde staten en del av sina aktier i Hansel till KL-Kuntahankinnat Oy. Arrangemanget påverkar Finansministeriets styrmöjligheter genom ägarstyrning av Hansel.

I nuläget gäller skyldigheten till gemensam upphandling inte heller en stor del av Hansels gemensamma upphandlingar, eftersom kommunernas upphandlingar inte omfattas av skyldigheten. Omvärldsförändringarna medför troligen tryck på Finansministeriet att på nytt definiera innebörden i skyldigheten till gemensam upphandling.

Offentlig upphandling har stor betydelse för både användningen av skattemedel och olika marknadsparter. Volymen för statsförvaltningens upphandlingar, exklusive farleds- och försvarsupphandlingar, uppgår till 4–4,5 miljarder euro per år. År 2019 uppgick upphandlingen för den offentliga sektorn till sammanlagt cirka 35 miljarder euro. År 2019 uppgick de produkter och tjänster som upphandlades genom ramavtal med Hansel till över 900 miljoner euro.

kategorier