Yhteishankintojen toteuttaminen

Valtion virastot ja laitokset noudattavat yhteishankintavelvoitetta hyvin, mutta velvoitteesta poikkeamisen dokumentoinnissa on puutteita. Hansel huomioi puitejärjestelyjen suunnittelussa ympäristövastuun, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun tavoitteet, mutta innovatiivisuuteen liittyviä tavoitteita yhteishankinnoilla on vaikea edistää.

Tarkastusvirasto on selvittänyt, ovatko valtion virastot ja laitokset noudattaneet niille asetettua yhteishankintavelvoitetta ja onko Handi-järjestelmän käyttöönotolla tuettu taloushallinnon automatisaatiota yhteishankintojen osalta. Lisäksi on selvitetty valtiovarainministeriön toimintaa hankintatoimen ohjaajana ja sitä, onko yhteishankinnoilla edistetty julkisille hankinnoille asetettuja politiikkatavoitteita.

Valtiovarainministeriö ohjaa valtionhallinnon hankintoja muun muassa valtion hankintastrategialla ja päättämällä keskitetyistä yhteishankinnoista. Viraston tai laitoksen on järjestettävä hankintatoimensa siten, että se käyttää julkisen sektorin yhteishankintayhtiön Hansel Oy:n valtionhallinnolle kilpailuttamaa sopimusta.

Valtion virastot ja laitokset noudattavat yhteishankintavelvoitetta hyvin, ja tarkastuksessa havaittiin ainoastaan yksittäisiä poikkeamia velvoitteen noudattamisesta. Hankintayksiköiden tulee kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että erityinen syy, joka oikeuttaa poikkeamaan yhteishankintavelvoitteesta, on dokumentoitava hankintapäätöksissä.

Hansel pyrkii edistämään vastuullisuuteen liittyviä politiikkatavoitteita, mutta innovatiivisuuteen liittyvien tavoitteiden edistäminen yhteishankinnoilla on vaikeaa. Lisäksi hankintayksiköiden mahdollisuudet hyödyntää Hanselin puitejärjestelyjä ovat viime aikoina heikentyneet, koska Hansel on muuttanut liittymisehtojaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön muutoksen vuoksi. Syksyllä 2019 valtio myi osuuden Hanselista KL-Kuntahankinnat Oy:lle, ja järjestelyllä on vaikutusta valtiovarainministeriön ohjausmahdollisuuksiin Hanselin omistajaohjaajana.

Yhteishankintavelvoite ei tällä hetkellä myöskään koske suurta osaa Hanselin tekemistä yhteishankinnoista, koska kuntien hankinnat eivät kuulu velvoitteen piiriin. Muutokset toimintaympäristössä aiheuttavat todennäköisesti valtiovarainministeriölle painetta määritellä yhteishankintavelvoitteen sisältöä uudelleen.

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä vaikutus sekä verovarojen käytön että markkinaosapuolten kannalta. Valtionhallinnon hankintojen volyymi vuositasolla on 4–4,5 miljardia euroa ilman väylä- ja puolustushankintoja. Koko julkissektorin hankinnat vuonna 2019 olivat noin 35 miljardia euroa. Hanselin puitesopimuksilla hankittujen tuotteiden ja palveluiden arvo ylitti 900 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-491-0