Genomförandet av regionala informationssamhällsprojekt

Med revisionen har klarlagts, hur de till informationssamhällsprogrammets och bredbandsstrategins målsättningar anknutna regionala informationssamhällsprojekten har genomförts och hur de har koordinerats regionalt och på riksplanet. Föremål för revisionen har varit tre till informationssamhällsprogrammet anknutna centrala temaområden: utvecklandet av den offentliga förvaltningens elektroniska kommunikation i synnerhet med JUPA-projektet (projektet Offentliga tjänster på nätet), förverkligandet av bredbandsstrategin och de informationssamhällsprojekt som främjar regional jämställdhet med informations- och kommunikationstekniska medel. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier