God praxis för utvecklingsprojekt – Metautvärdering av effektivitets- och resultatprogrammets projekt

Lyckad målformulering har stor betydelse för projektresultaten i effektivitets- och resultatprogrammet. Statens revisionsverk rekommenderar att en gemensam principiell utvärderingsmodell utarbetas för ministerierna. Gemensamma utvärderingsprinciper skulle stödja efterhandsutvärderingen av utvecklingsprojekt och styra beredningen och genomförandet av projekten mot en mer systematisk riktning.

Effektivitets- och resultatprogrammet (VATU) genomfördes 2012–2015 och bestod av förvaltningsområdenas egna projekt samt utvecklingsprojekt med gemensam uppföljning på statsrådsnivå. Programmet inkluderade totalt 238 åtgärder och utvecklingsprojekt. Målet vara att uppnå 400 miljoner euro i produktivitetsnytta fram till 2020.

Genom granskningen på metanivå ville revisionsverket säkerställa att aktörerna vid förnyelse av förvaltningen utöver styrningen på statsrådsnivå även uppmärksammar förutsättningarna för att reformerna ska leda till resultat. Revisionen tar upp god praxis men även kritiska skeden i utvecklingsprojekten. När dessa beaktas kan man säkerställa att utvecklingsarbetet ger resultat.

Revisionen upptäckte flera problem i effektivitets- och resultatprogrammets projekt vad gäller beredningen av projekt, målen och målformuleringen. I de granskade projekten hade man sällan motiverat det uppställda målets koppling till de eftersträvade effekterna. Först i genomförandeskedet hade projekten fått fastställda mål och deras koppling till behoven på strategisk nivå förblev oklar. Ett annat betydande problem var avsaknaden av indikatorer som verifierar måluppfyllelsen. Problemen med målformulering förklaras också av att det saknades kriterier som stöd för den.

Det finns knappt några instruktioner för det övergripande projektarbetet i statsförvaltningen, men de kriterier för goda resultatmål som beskrivs i Handboken för resultatstyrning (finansministeriet, 2/2005) skulle kunna tillämpas nästan som sådana även vid beredningsarbete i projektverksamheten. Revisionsverket rekommenderar således att ministerierna följer upp och utvärderar utvecklingsprojekt ur resultatperspektiv men även utifrån ansvarsutkrävandet genom att rapportera information från resultatindikatorer för projekten.

kategorier