Handikappservicen i den föränderliga kommun- och servicestrukturen

Enligt observationerna vid revisionen förekommer i styrningen av handikappservicen problem, som anknyter för det första till en oenhetlig och delvis föråldrad stadgegrund samt å andra sidan till brister i den informationsstyrning som bedrivs av den statliga centralförvaltningen. Revisionen inriktades på handikappservice och avgränsades inom serviceområdet särskilt till boendetjänster. Utgångspunkten för revisionen var att klargöra, hur de skilda aktörerna i centralförvaltningen har styrt ordnandet av handikappservicen och om denna styrning har gått i samma riktning på olika förvaltningsområden samt i förhållande till Paras-projektets målsättningar. Dessutom klarlades, hurudana modeller för att ordna och producera handikappservicen centralförvaltningens styrning har gett upphov till i kommunerna och regionerna. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier