Konsumentförvaltningens funktionsduglighet

Att ge ett entydigt svar på huvudfrågan vid revisionen är inte möjligt, men den allmänna uppfattningen hos de viktigaste aktörerna inom konsumentförvaltningen var, att tillståndet för den finländska konsumentskyddet är förhållandevis gott och att den finländska konsumentförvaltningen allmänt taget fungerar tämligen väl. Vid denna revision gick man in för att granska konsumentförvaltningen som helhet. Med revisionen klarlades de för konsumentpolitiken och -förvaltningen uppställda målsättningarna, förvaltningens verksamhet i syfte att förverkliga dessa målsättningar, och utvärderades hela konsumentförvaltningens funktionsduglighet och resultat. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier