Kostnader för och finansiering av Försvarsmaktens strategiska prestandaprojekt

Försvarsmakten har gjort ett grundligt arbete med beredningen av prestandaprojekten HX och Flottilj 2020. Däremot vore bättre transparens gällande de totala kostnaderna på sin plats.

HX och Flottilj 2020 är Försvarsmaktens projekt för att ersätta och utveckla den del av flygvapnets och marinens operativa förmåga som tas ur drift efter mitten av 2020-talet. I Flottilj 2020 har skeppbyggnadsavtalet och de övriga viktigaste upphandlingskontrakten tecknats, medan den slutliga anbuds- och beslutsfasen ännu är förestående i HX-jaktplansprojektet.

Syftet med revisionen är att ta fram information som beslutsunderlag speciellt gällande projektens kostnadseffekter och risker på lång sikt. Vid granskningen utreddes på vilket sätt livscykelkostnader och förutsättningar för genomförandet hade verifierats under beredningen. Dessutom gjordes en bedömning av HX-projektets konsekvenser med avseende på EU:s finanspolitiska regler och de nationella finanspolitiska reglerna.

De två projekten har en betydande inverkan på statsfinanserna. I den försvarspolitiska redogörelsen 2017 beräknades HX-upphandlingens värde uppgå till 7–10 miljarder euro. De årliga drifts- och underhållskostnaderna hade beräknats utifrån de årliga kostnaderna för de nuvarande Hornet-planen. Innan den preciserade anbudsbegäran skickades ut fastställde regeringens finanspolitiska ministerutskott i oktober 2019 upphandlingsbudgetens maximibelopp till 10 miljarder euro. Samtidigt ställdes maximibeloppet för de årliga drifts- och underhållskostnaderna på 10 procent av det militära försvarets utgifter per år. Enligt kostnadsnivån 2020 motsvarar detta ett maximibelopp på 270 miljoner euro per år. När man adderar en uppdateringskostnad på uppskattningsvis 2 miljarder euro till livscykelkostnaden, kan livscykelkostnaden i slutändan uppgå till cirka 20 miljarder euro enligt prisnivån år 2020.

Beräknad fördelning av livscykelkostnaderna för HX-projektet på åren 2021–2060. Beställningsfullmakten och de övriga kostnaderna för upphandlingen uppgår till totalt 10 miljarder euro 2021–2031. Drifts- och underhållskostnaderna är 8 miljarder euro 2029–2060. Livscykeluppdateringarna är här schemalagda till 2040–2041 och 2049–2050 och beräknas kosta sammanlagt 2 miljarder euro. Samtliga belopp anges i 2020 års penningvärde.
Beräknad fördelning av livscykelkostnaderna för HX-projektet på åren 2021–2060. Den övriga finansieringen för projektet under 2021–2031 redovisas i sin helhet för 2021.

Beslutsmallen och kriterierna i HX-projektet syftar till att maximera den operativa förmåga som upphandlas. De övriga momenten i beslutsmallen – försörjningsberedskap, industriellt samarbete och livscykelkostnader – bedöms enligt huruvida de uppfyller de angivna kriterierna eller inte. Dessa moment är ändå inte fristående, utan de bildar en sammanhängande helhet med flera beröringspunkter. Beslut om försörjningsberedskap eller industriellt samarbete påverkar ofrånkomligt även livscykelkostnaden för systemet.

Beredningen och beslutsfattandet försvåras av att uppgifterna om livscykelkostnaden preciseras först i de slutliga anbuden och även de kan vara behäftade med en viss osäkerhet. Riksdagen ska besluta om finansieringen för HX-upphandlingen då den behandlar budgeten för 2021. Statsrådet fattar det egentliga upphandlingsbeslutet på framställan av Försvarsministeriet, förmodligen före utgången av 2021.

Kostnadseffekterna av HX-upphandlingen är betydande och inverkar också på efterlevnaden av de finanspolitiska reglerna. Upphandlingen inverkar på regelefterlevnaden redan under innevarande valperiod genom reglerna för nationalräkenskaperna. Effekten tilltar när jaktplansleveranserna börjar, vilket torde ske 2025. EU-kommissionen aktiverade den allmänna undantagsklausulen i det finanspolitiska regelverket våren 2020 med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. Undantagsklausulen tillåter avvikelser från stabilitets- och tillväxtpaktens regler tills vidare.

I Flottilj 2020-projektet hanterar och samordnar Försvarsmakten själv delleveranserna i projektet. Den kostnadskalkyl till vilken Försvarsmakten förbundit sig till i upphandlingsbeslutet överskred den ursprungliga budgeten med cirka hundra miljoner euro. De totala kostnaderna för projektet innehåller inte de delsystem som upphandlats separat, vilket inte är ett transparent förfarande. Den totala livscykelkostnaden för Flottilj 2020 beräknas uppgå till cirka 3 miljarder euro. I de upphandlingskontrakt som ingåtts har man garderat sig mot identifierade risker.

Beredningen av bägge prestandaprojekten har varit grundlig och den har också inbegripit extern kvalitetssäkring. Revisionsberättelsen är sekretessbelagd med undantag av kapitel 4 (begränsad tillgång, TL IV; lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999 24 § 1 mom. punkt 10 och 17).

kategorier