Livscykelhantering av trafiknätet

I livscykelhanteringen av trafiknätet ska nyinvesteringarna och underhållskostnaderna anpassas till varandra. Nivån på investeringsvolymen borde vara sådan att det även i framtiden är möjligt att sörja för att serviceförmågan i hela trafiknätet är ändamålsenlig.

Trafiknätet består av landsvägsnätet, järnvägsnätet och farlederna. De har byggts under lång tid och kräver kontinuerligt underhåll och reparation. Trafiknätet gör det möjligt för människor att röra sig och möjliggör också merparten av den ekonomiska verksamheten i Finland.

Trafiknätet har ett balansvärde på cirka 20 miljarder euro och utgör den viktigaste posten i statens fasta egendom. Under de senaste åren har cirka 1,5–2 miljarder euro använts för utveckling och underhåll av nätet. Trafiknätets skick har gett upphov till bekymmer och reparationsskulden ökade på 2010-talet. Revisionsverket reviderade effekterna av reparationsverksamheten i trafiknätet som en del av temat Livscykelhantering av egendom.

Det är inte ändamålsenligt att se reparationsverksamheten i trafiknätet som en separat verksamhet. Underhållet av det befintliga nätet och de nya investeringarna är nära sammankopplade och det är viktigt att granska dem samtidigt.  Nya investeringar borde göras i en sådan utsträckning att det är möjligt att på lång sikt upprätthålla det eftersträvade trafiknätet.

Att reparationsskulden i trafiknätet ökat vittnar om att tyngdpunkten ligger på investeringar. Genom tilläggsanslaget för reparationsskuldprogrammet 2016–2019 strävade man efter att korrigera problemet med reparationsskulden. Med tanke på livscykelhanteringen av trafiknätet behövs en mer bestående lösning än kortvarig finansiering i programform. Den nya 12-åriga trafiksystemplanen ökar eventuellt långsiktigheten.

Det finns inte samma ekonomiska jämförelseuppgifter för reparationsverksamheten som för investeringarna. För nya investeringsprojekt utarbetas alltid kostnads- och nyttobedömningar, vilka belyser investeringarnas lönsamhet och möjliggör jämförelse av olika projekt. Om reparationsprojekten finns ingen sådan information. Deras inbördes förmånlighet är oklar och de kan inte jämföras med investeringsprojekten. Informationen skulle göra det möjligt att jämföra olika projekt.

Ansvaret för förvaltningen av trafiknätet har koncentrerats till Trafikledsverket. Trafikledsverket ansvarar för bannätet och farlederna som helhet, men de regionala NTM-centralerna ansvarar för skötseln och reparationen av vägnätet. Alla NTM-centraler ansvarar dock inte för landsvägsnätet på sitt område. Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur finns endast vid nio NTM-centraler. Dessa ansvarar också för andra NTM-centralers väghållning. Lösningen stöder inte behoven i fråga om att utveckla och sköta trafiknätet, och det skulle vara befogat att överväga att koncentrera verksamheten till Trafikledsverket även i detta avseende.

kategorier