Styrningssystemet på kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Behoven av underhåll och nivåförbättring av statens trafikleder bör granskas som helhet i samband med styrningen och anslagsfördelningen. Revisionen fokuserade på styrningssystemet på kommunikationsministeriets förvaltningsområde. En mer detaljerad granskning fokuserade på styrning av trafikledshållningen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier

URN

URN:ISBN:978-952-499-277-0