Minskning av lantbrukets utsläpp av näringsämnen

Målsättningen att minska utsläppen av näringsämnen står i konflikt med lantbrukspolitikens övriga målsättningar. I praktiken har produktions- och inkomstmålen fått större vikt än miljömålsättningarna. Vid revisionen utreddes, om det är möjligt att med utnyttjande av rörelseutrymmet i den nationella lantbrukspolitiken uppnå klart mindre utsläpp än för närvarande, och om det finns några sätt på vilka målsättningen i statsrådets principbeslut kunde uppnås. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier