Motiveringarna till genomförande av trafikledsprojekt

Det främsta resultatet av revisionen var att till stöd för besluten om projekt i trafikledshållningen finns olika slag av information att få, men uppgifterna är delvis bristfälliga och i deras tillförlitlighet och transparens finns mycket rum för förbättringar. Vid revisionen klarlades bedömningen av trafikledsprojektens behövlighet och granskades om de gjorda bedömningarna har varit tillräckliga och ändamålsenliga. Vid revisionen gick man också in för att klargöra hur den information som framläggs som motivering till trafikledsprojekten kan förbättras, så att den skall tjäna riksdagen bättre än för närvarande. Revisionen var en del av ett större revisionstema benämnt Trafikledshållningen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier