Reform av yrkesutbildningen

Det är avgörande för statsekonomins hållbarhet på lång sikt att yrkesutbildningen bildar en stark grund för att de studerande ska få arbete och att utbildningen svarar på näringslivets och företagens växande kompetensbehov. Verkställandet av reformen har framskridit i riktning mot målen. Statens revisionsverk rekommenderar att inkomstregistret används som en informationskälla vid uppföljningen av utbildningens effektivitet.

År 2021 uppgår den totala finansieringen av yrkesutbildningen till cirka 1,9 miljarder euro. Kommunernas andel är en miljard och resten riktas till utbildningsanordnarna i form av statsandelar och statsunderstöd från statens finansieringsandel.

Det är avgörande för statsekonomins hållbarhet på lång sikt att de studerande får arbete och att de har en kompetens som motsvarar företagens behov. Revisionens syfte har varit att försäkra sig om att reformen stöder sysselsättningen bland de studerande och den kompetensbaserade strukturella konkurrenskraften i samhällsekonomin.

Revisionen ger vid handen att reformen kan uppnå sina mål. De problem med verkställandet som observerades vid revisionen beror på den snabba tidtabellen för beredningen och den även i övrigt utmanande miljön. Den snabba tidtabellen och de samtidiga nedskärningarna i anslagen medförde också extra administrativt arbete som belastade läroanstalternas ledning och personal.

I enlighet med principen om livslångt lärande ska utbildningssystemet stöda möjligheten för de studerande att kombinera samt fördjupa sig i olika slags kompetenser, inte bara genom examen och examensdelar, utan också genom mindre helheter. Det är också viktigt att trygga inlärning på arbetsplatserna för att säkerställa hållbarheten i utbildningssystemet.

kategorier