Resultaten av skatteinspektionsverksamheten

Inspektionsverksamheten har varit resultatrik, ifall som kriterium används uppfyllelsen av de nuvarande resultatmålen. Resultatmålen är emellertid till sin art sådana, att måluppfyllelsen inte ger en tillräcklig bild av skattein-spektionsverksamhetens faktiska resultat. Vid revisionen granskades om Skatteförvaltningens inspektionsverksamhet har varit resultatrik. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier