Sjukvårdsförsäkringen

Vid revisionen iakttogs, att ersättningssystemet är förenat med många sådana drag, som försvagar medborgarnas jämlika möjligheter till att komplettera de offentliga hälsovårdstjänsterna med en sjukförsäkring. Vid revisionen utreddes om sjukvårdsförsäkringens ersättningar för privatläkares och privata tandläkares arvoden främjar befolkningens jämlika möjligheter att komplettera de offentliga hälsovårdstjänsterna till rimliga kostnader. Dessutom granskades hur ersättningarna inriktas på olika befolkningsgrupper och hurudana följder höjningarna av ersättningsnivåerna har haft. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier