Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2015

Samtliga redovisningsskyldiga vid riksdagsvalet 2015 har lämnat en redovisning av valfinansieringen enligt lagen om kandidaters valfinansiering. Revisionsverket mottog inga klagomål gällande redovisningarna av valfinansieringen. VTV övervakar att alla redovisningsskyldiga gör de redovisningar som fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering separat för varje val.

Huvudsakligt innehåll

Samtliga redovisningsskyldiga vid riksdagsvalet 2015 har lämnat en redovisning av valfinansieringen enligt lagen om kandidaters valfinansiering.

Revisionsverket begärde samtliga redovisningsskyldiga att lämna utredningar om valfinansieringsredovisningens riktighet. Detta gjordes i syfte att verifiera de uppgifter som lämnats i redovisningarna. Revisionsverket bad kandidaterna lämna in utredningarna i form av kontoutdrag för de bankkonton som användes för kampanjen. De erhållna utredningarna är sekretessbelagda i enlighet med 24 § 15 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

I samband med behandlingen och kontrollen av redovisningarna bad revisionsverket 40 redovisningsskyldiga att komplettera eller korrigera sina redovisningar. Korrigeringarna gällde främst behov av att precisera uppgifterna om finansieringen.

Revisionsverket mottog inga klagomål gällande redovisningarna av valfinansieringen vid riksdagsvalet 2015.

Efter behandlingen av redovisningarna och kompletteringarna av de erhållna utredningarna och redovisningarna har statens revisionsverk inte tagit del av omständigheter som skulle ge revisionsverket anledning att ifrågasätta riktigheten av de inlämnade redovisningarna.

 

kategorier

URN

URN:NBN: vtv-b192015rd