Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014

Statsbokslutet för 2014 har gjorts upp i enlighet med gällande bestämmelser. Framställningen av uppgifter om samhälleliga effekter har utvecklats.

Huvudsakligt innehåll

På basis av revisionen av statsbokslutet konstaterar statens revisionsverk, att statsbokslutet för 2014 har gjorts upp i enlighet med gällande bestämmelser.

För finansåret 2014 gav revisionsverket totalt 67 revisionsberättelser om revisionerna av ministerierna och andra bokföringsenheter.

Vid revisionerna konstaterades hos 11 bokföringsenheter sådana felaktiga förfaranden, där en given anmärkning eller flera anmärkningar tillsammans innebar att de betraktades som sådana mot budgeten eller de centrala bestämmelserna om den stridande förfaranden, att om dem infördes i revisionsberättelsen ett specificerat negativt ställningstagande till lagenligheten. De främsta anledningarna till negativa ställningstaganden till lagenligheten gällde användning av anslag eller fullmakt i strid med budgeten.

Vid revisionen av uppgifter om samhälleliga effekter i regeringens årsberättelse granskades förvaltningsområdenas bokslutsrapportering i förhållande till de mål som uppställts för förvaltningsområdena i budgeten. På basis av revisionen har framställningen av uppgifter om samhälleliga effekter utvecklats. Rapporteringen ger i regel riktig och tillräcklig information om uppnåendet av de samhälleliga effektmålen inom förvaltningsområdena.

Inom många förvaltningsområden motiverar man sin bedömning av måluppfyllelsen och man har blivit bättre på målsättning. Inom en del förvaltningsområden förekommer det likväl fortfarande brister både i målsättningen och i måluppfyllelsen. Samtliga förvaltningsområden har rapporterat om utfallet för de effektmål som ställts för dem.

 

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B152015RD