Statens roll i att öka utbudet på tomtmark och förenhetliga samhöllsstrukturen

Tomtsituationen är med några få undantag åtminstone skälig i tillväxtcentra. I tillväxtcentras randkommuner det egnahemshusbyggande som riktar sig utanför det planlagda området har varit så omfattande, att det kan konstateras att regleringen av det splittrade byggandet har misslyckats. Syftet med revisionen var att utvärdera statens åtgärder för att öka utbudet på tomter i tillväxtcentra och som förenhetligare av samhällsstrukturen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier