Statens skuldhantering

År 2020 betalade staten cirka 900 miljoner euro i ränteutgifter för statsskulden. Det är kritiskt att vidareutveckla och utvärdera ränteriskstrategin. För att kriståligheten ska förbättras måste man stärka riskhanteringen och satsa på ICT- och personalresurserna.

Revisionsverket har granskat statens skuldhantering. Med skuldhantering avses upplåning inom statens budgetekonomi och förvaltning av statskassan, samt riskhantering i anslutning till dessa. I revisionen utvärderades skuldhanteringsarrangemangen, riskhanteringen och förutsättningarna för effektiv verksamhet.

Skuldhanteringen är en kritisk funktion med tanke på finansieringen av statens verksamhet. Med hjälp av statens upplåning återbetalas statsskulden som förfaller till betalning. Dessutom täcks ett eventuellt underskott i statsbudgeten. I slutet av 2020 uppgick statens skuld till 124,8 miljarder euro. Skuldbeloppet ökade exceptionellt mycket 2020 på grund av kostnaderna och de ekonomiska stimulansåtgärderna som coronakrisen föranledde: 19,0 miljarder euro.

Statens skuldhanteringsstrategi har visat sig fungera i huvudsak även under utmanande ekonomiska förhållanden. Under coronakrisen lyckades man uppnå det viktigaste målet för skuldhanteringen, dvs. att trygga likviditeten. Statskontoret vidtog delvis exceptionella åtgärder genom att göra bilaterala tilläggsemissioner för referenslån (private placement). Lån skaffades med andra ord genom bilaterala förhandlingar med flera banker som fungerar som huvudmarknadsgaranter. På detta sätt skaffades sammanlagt 7,35 miljarder euro i tilläggsskuld. Även om åtgärden lyckades bör man i fortsättningen förlita sig på private placement-tilläggsemissioner endast i exceptionella situationer.

De senaste årens ändringar i praxisen för skuldhanteringen har inte till alla delar överförts till budgeten och kostnaderna för verksamheten har delvis varit svåra att tolka. Finansministeriet och Statskontoret ska utveckla budgeteringen i en mer transparent riktning. Statsförvaltningens strukturer stöder inte heller på bästa sätt riskhanteringen i sådana övergripande processer som skuldhanteringen, som överskrider organisationsgränserna. Med tanke på riskhanteringen är det väsentligt att rapporterna från den interna granskningen lämnas till den instans som styr och övervakar verksamheten enligt principen chefens chef.

kategorier