Statsförvaltningens relationer till närstående parter och närståendetransaktioner

Vid granskningen observerades inga avvikande transaktioner mellan staten och statens närstående personer och sammanslutningar. Statsförvaltningens bokslut innehåller inte rapportering om närstående parter. Därför framgår det inte av bokföringsenheternas bokslut, som upprättats i enlighet med nuvarande bestämmelser, huruvida bokföringsenheterna har haft affärstransaktioner med aktörer som skulle kunna betraktas som närstående parter.

Föremål för granskningen var statsförvaltningens relationer till närstående parter och närståendetransaktioner 2021 och 2022. Syftet med granskningen var att producera information om statsförvaltningens relationer till närstående parter och att säkerställa att transaktionerna med närstående parter har genomförts lagligt och på sedvanliga villkor och att förfarandena för intern kontroll i anslutning till dem är tillräckliga.

Med tanke på principerna för god förvaltning, transparensen och lagenligheten är det viktigt att affärstransaktionerna med närstående parter är lagliga och att förfarandena för intern kontroll som gäller dem är tillräckliga och ändamålsenliga.

Betydelsen av begreppen för relationer till närstående parter och närståendetransaktioner har inte definierats separat i bestämmelserna och statsförvaltningen är inte förpliktad att rapportera om dem. Med närstående parter avses i allmänhet andra sammanslutningar som har en nära relation till en sammanslutning samt bland annat personer som hör till ledningen och deras närstående. Med närståendetransaktioner avses affärshändelser där den ena parten är en sammanslutning eller en person som hör till den granskade sammanslutningens närståendekrets.

Vid denna granskning granskades relationerna till närstående parter per bokföringsenhet och bokföringsenheternas tjänstemannaledning ansågs höra till närståendekretsen. Dessutom ansågs bolag där staten utövar bestämmanderätt höra till närståendekretsen. Granskningen av närståendetransaktionerna inriktades på inköpsfakturor och statsunderstödsbeslut. I de granskade närståendetransaktionerna mellan staten och statens närstående personer och sammanslutningar fanns inget att anmärka på. Med tanke på god förvaltning och transparens rekommenderas att en tjänsteman inte godkänner fakturor från en sådan sammanslutning där han eller hon har en beslutande ställning.

Vid granskningen granskades också iakttagandet av skyldigheten att lämna en redogörelse för bindningar enligt statstjänstemannalagen (750/1994), datainnehållets aktualitet samt förfarandena för intern kontroll. På basis av granskningen fanns inget väsentligt att anmärka på.

I bestämmelserna om innehållet i statsbokslutet eller bokslutet för ministerier, ämbetsverk och inrättningar som fungerar som bokföringsenheter finns inga krav på att relationer till närstående parter och närståendetransaktioner ska presenteras. Av de statliga bokföringsenheternas bokslut, som upprättats i enlighet med nuvarande bestämmelser, framgår inte på ett transparent sätt huruvida bokföringsenheterna har haft affärstransaktioner med aktörer som kan anses höra till bokföringsenheternas närståendekrets.

kategorier