Valtionhallinnon lähipiirisuhteet ja -tapahtumat

Tarkastuksessa ei havaittu poikkeavia liiketoimia valtion ja sen lähipiirihenkilöiden ja -yhteisöjen välillä. Valtionhallinnon tilinpäätöksiin ei sisälly lähipiiriraportointia, joten nykyisten säädösten mukaisesti laadituista kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksistä ei voi tunnistaa, onko kirjanpitoyksiköillä ollut liiketoimia tahojen kanssa, jotka voitaisiin katsoa kuuluvaksi sen lähipiiriin.

Tarkastuksen kohteena olivat valtionhallinnon lähipiirisuhteet ja ‑tapahtumat vuosina 2021 ja 2022. Tarkastuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa valtionhallinnon lähipiirisuhteista ja varmentaa, että lähipiiritahojen kanssa tehdyt liiketoimet on toteutettu laillisesti ja tavanomaisin ehdoin ja että niihin liittyvät sisäisen valvonnan menettelyt ovat riittäviä.

Hyvän hallinnon periaatteiden, läpinäkyvyyden ja laillisuuden näkökulmasta on merkityksellistä, että lähipiirin kanssa tehdyt liiketoimet ovat laillisia ja että niihin liittyvät sisäisen valvonnan menettelyt ovat riittäviä ja asianmukaisia.

Lähipiirisuhteiden ja -tapahtumien käsitteiden merkitystä valtionhallinnossa ei ole erikseen määritelty säännöksissä, eikä valtionhallintoa ole velvoitettu lähipiiriraportointiin. Yleisesti lähipiirillä tarkoitetaan yhteisöä lähellä olevia muita yhteisöjä sekä muun muassa johtoon kuuluvia henkilöitä ja näiden läheisiä. Lähipiiritapahtumilla tarkoitetaan liiketapahtumia, joissa toisena osapuolena on tarkastelun kohteena olevan yhteisön lähipiiriin kuuluva yhteisö tai henkilö.

Tässä tarkastuksessa lähipiirisuhteita tarkasteltiin kirjanpitoyksiköittäin ja lähipiiriin katsottiin kuuluvaksi kirjanpitoyksiköiden virkamiesjohto. Lisäksi lähipiiriin luettiin valtion määräysvallassa olevat yhtiöt. Lähipiiritapahtumien tarkastus kohdistui ostolaskuihin ja valtionavustuspäätöksiin. Tarkastetuissa lähipiiritapahtumissa valtion ja sen lähipiirihenkilöiden ja -yhteisöjen välillä ei havaittu huomautettavaa. Hyvän hallinnon ja avoimuuden näkökulmasta on suositeltavaa, että virkamies ei hyväksy laskua sellaiselta yhteisöltä, jossa hän on päättävässä asemassa.

Tarkastuksessa tarkastettiin myös virkamieslain (750/1994) mukaisten sidonnaisuusilmoitusten antamisvelvoitteen noudattamista, tietosisältöjen ajantasaisuutta sekä sisäisen valvonnan menettelyjä. Tarkastuksen perusteella ei havaittu olennaista huomautettavaa.

Valtion tai kirjanpitoyksikköinä toimivien ministeriöiden, virastojen ja laitosten tilinpäätösten sisältöä koskeviin säännöksiin ei sisälly vaatimuksia lähipiirisuhteiden ja -tapahtumien esittämisestä. Nykyisten säännösten mukaisesti laadituista valtion kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksistä ei voida läpinäkyvästi tunnistaa, onko kirjanpitoyksiköllä ollut liiketoimia sellaisten tahojen kanssa, jotka voitaisiin katsoa kuuluviksi kirjanpitoyksikön lähipiiriin.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-535-1