Stödet till energi- och klimatteknologin

Enligt revisionen har Tekes program i sig skapat förutsättningar för att de klimat- och energipolitiska målsättningarna ska uppnås, men Tekes stöd till klimat- och energiprojekten har inte väsentligt främjat förverkligandet av de klimat- och energipolitiska målsättningarna. Huvudfrågan vid revisionen var, hur effektivt Tekes stöd till klimat- och energiprojekten har skapat förutsättningar för att klimatoch energimålsättningarna ska uppnås samt hur stöden har främjat affärsverksamheten på området. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier