Styrningen och förvaltningen av fonderna utanför statsbudgeten

Revisionsverket anser, att åt riksdagen inte har getts sådan information på basis av vilken det vore möjligt att skapa sig en riktig och tillräcklig bild av fonderna utanför statsbudgeten. Revisionsverket anser också, att det som helhet betraktat finns rum för förbättringar i styrningen av fondernas finanser. Målsättningen med revisionen var att få en översiktlig bild av fondernas verksamhet, genom att om envar fond samla information om deras syfte, verksamhet och finanser samt om den administrativa strukturen och styrningen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier