Styrningssystemet på försvarsministeriets förvaltningsområde

Styrningssystemet i sin helhet ger tillräckliga förutsättningar för resultat och konstaterande av ansvaret. Huvudfrågan vid revisionen var, om styrningssystemet på försvarsministeriets förvaltningsområde är tillräckligt för att alstra och säkerställa resultat på förvaltningsområdet. Revisionsfrågan uppdelades vidare på fem element, som behandlade planeringen, ledningen, rapporteringen, redovisningen och utvärderingssystemen samt den interna övervakningen. Vid revisionen utvärderades således inte resultatet av förvaltningens egentliga verksamhet, utan man fokuserade på hur styrningen på förvaltningsområdet hade ordnats och på styrningssätten. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier