Styrningssystemet på Justitieministeriets förvaltningsområde

På basis av revisionen lyckas styrningssystemet på justitieministeriets förvaltningsområde inte koppla de av riksdagen åt förvaltningsområdet beviljade anslagen tillräckligt väl och transparent till verksamhetens resultat. Huvudfrågan vid revisionerna var, huruvida styrningssystemet på förvaltningsområdet var, huruvida styrningssystemet på förvaltningsområdet fungerar så, att med dess hjälp kan alstras adekvata resultat. Revisionen hänförde sig särskilt till uppställandet av målsättningar och rapporteringen om resultatet på förvaltningsområdet för finansåret 2008. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier