Styrningssystemet på utrikesministeriets förvaltningsområde

Som svar på huvudfrågan anser statens revisionsverk att grunderna och utgångspunkterna för styrsystemet är bra, men att systemet funktionsmässigt ännu bör utvecklas. Som ett särskilt problem för ser revisionsverket måluppställningen som gör det svårt att följa upp hur uppställda mål har förverkligats. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

Granskningen gällde styrningssystemet på utrikesministeriets förvaltningsområde. Med styrningssystem avses de förfaranden och verksamhetsprinciper med vars hjälp förvaltningsområdets ledning strävar till att åstadkomma och säkra verksamhetens effektivitet samt rapportera om den till styrande instanser, särskilt till riksdagen. Med effektivitet avses att förhållandet mellan verksamhetens kostnader och effekter är så fördelaktigt som möjligt.

Granskningens huvudfråga var, hur goda förutsättningar ger förvaltningsområdets styrsystem till en effektiv verksamhet och fastställande av ansvar? Huvudfrågan indelades vidare i fem delar, som behandlar planering, ledning, redovisning och utvärderingssystem, intern övervakning samt rapportering. Avsikten med granskningen var att producera information särskilt om förutsättningarna för ett fungerande styrsystem och inte om verksamhetens effektivitet i sig.

Som svar på huvudfrågan anser statens revisionsverk att grunderna och utgångspunkterna för styrsystemet är bra, men att systemet funktionsmässigt ännu bör utvecklas. Som ett särskilt problem för planering, ledning och rapportering ser revisionsverket måluppställningen som gör det svårt att följa upp hur uppställda mål har förverkligats.

 

kategorier