Transparensen i systemet med kalkylmässiga statsandelar för social- och hälsovården

Med revisionen har utretts transparensen för social- och hälsovårdens kalkylmässiga system. I praktiken har utvärderats, till vilka delar social- och hälsovårdens system är besvärligt och svårbegripligt. Å andra sidan har också utvärderats det, till vilka delar systemet är en klar och begriplig helhet. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier