Underhållet av Sjöfartsverkets farleder

Vid revisionen observerades, att målsättningarna eller nivån för upprätthållandet av den farledsegendom som är ett ansvar för staten inte hade definierats entydigt och klart. Huvudfrågan vid revisionen gällde hurudana förutsättningar för en resultatrik verksamhet faktabasen för styrningen av farledernas underhåll ger. Vid revisionen avsågs att i anknytning till detta klarlägga bl.a. hur väl man har lyckats med att uppnå målsättningarna för bevarande av farledsegendomens skick och värde samt farledernas servicenivå. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier