Utvecklande av fiskerinäringen

Enligt observationerna vid revisionen är stödåtgärderna inte det centrala i utvecklandet av fiskerinäringen. Fiskerinäringens resurser borde mera än för närvarande inriktas på att främja primärproduktionen av inhemsk fisk, varvid också tryggas arbetsplatserna på förädlingsbranschen. Staten borde främja yrkesfiskarnas tillträde till privata vattenområden samt öka lokaliseringsstyrningen av fiskodlingsanläggningar till områden som lämpar sig bättre för odling. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier