Utvecklande av yrkeshögskoleutbildningens anknytning till arbetslivet

Vid revisionen observerades att för att de i yrkeshögskolornas strategier beskrivna allmänna målsättningarna skall uppnås skulle behövas konkretiserade verksamhetsplaner i syfte att fördjupa samarbetet med arbetslivet. Yrkeshögskolorna borde vara aktiva och uttrycka klart hurudana tjänster och samarbetsformer de kan erbjuda arbets- och näringslivet och vem som ansvarar för samarbetet. Syftet med revisionen var att klargöra hur anknytningen till arbetslivet förverkligas i yrkeshögskoleutbildningen. Revisionen hänförde sig till två centrala utbildningsprogram, byggnadsteknik och vårdarbete. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier