Verkställandet av planen för återhämtning och resiliens

Uppföljningen av uppnåendet av de nationella målen i planen för återhämtning och resiliens har inte ordnats så att det skulle vara möjligt att följa upp och utvärdera verkningarna av planens verkställande som helhet. Därför kan man inte heller verifiera vad som åstadkommits genom planens verkställande.

Föremål för granskningen var den finansiering som Finland erhållit från Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens och som har inriktats på användningsändamål enligt Finlands program för hållbar tillväxt och den nationella planen för återhämtning och resiliens. Syftet med EU:s facilitet för återhämtning och resiliens är att påskynda människornas, ekonomins och samhällets återhämtning från coronakrisen.

De myndigheter som ansvarar för medelsförvaltningen har följt EU-normerna om den finansiering som betalas från faciliteten och den nationella lagstiftningen. Den administrativa ramen är komplicerad, men lagstiftningen definierar relativt tydligt de olika parternas roller och ansvar. Felrisken ökas av att de uppgifter som samlats in för rapporteringen till EU-kommissionen i huvudsak har överförts manuellt till det centraliserade datasystemet och man har inte kunnat bygga upp automatiska kontroller för dataöverföringarna.

Enligt granskningen beskriver de gemensamma indikatorerna i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens endast en liten del av Finlands nationella mål. Uppföljningen och rapporteringen av hur de nationella målen har uppnåtts har inte ordnats så att det skulle vara möjligt att i alla avseenden följa upp och utvärdera verkningarna av verkställandet av de nationella målen i Finlands program för hållbar tillväxt och Finlands plan för återhämtning och resiliens. Därför kan man inte heller följa upp verkningarna av planens verkställande som helhet och verifiera vad som åstadkommits genom planens verkställande. Dessutom förekommer utmaningar i hanteringen av effektiviteten i de projekt som stödmyndigheterna finansierar. Dessa gäller fastställandet av projektmålen och -indikatorerna, planeringen av genomförandet samt verifieringen av verkningsfullheten.

Enligt revisionsverkets rekommendation bör finansministeriet säkerställa att uppföljningen, rapporteringen och efterhandsutvärderingen av hur planen för återhämtning och resiliens och de nationella målen har uppnåtts genomförs som en helhet så att man kan skapa en helhetsbild av måluppfyllelsen.

kategorier