Koronapandemian talousvaikutukset

Koronapandemia ja siitä seurannut talouskriisi ovat vaikuttaneet jo toista vuotta voimakkaasti valtiontalouteen. Tarkastusvirasto seuraa tiiviisti taloustilanteen kehitystä ja hallinnon ratkaisuja myös koronapandemian aikana. Tietoja kerätään eduskunnan nopeita tietotarpeita varten ja tulevan tarkastustoiminnan tueksi.

Taloustoimien kokonaisuutta ja suuruusluokkaa vuosina 2021 ja 2020 havainnollistavat oheiset tarkastusviraston tuottamat visualisoinnit.

Päivitys 15.12.2021

Joulukuussa päätettiin vuoden 2021 neljännestä lisätalousarviosta. Tärkein muutos oli päivittää mukaan huomattavasti kohentuneet verotuloarviot. Arvioitu lainanottotarve vähenee yli 2 miljardia euroa. Valtion menojen osalta vuodet 2020 ja 2021 näyttävät tällä hetkellä samankaltaisilta: vuoden 2020 tilinpäätöksessä päädyttiin 68 miljardiin euroon, joka on lähes täsmälleen sama kuin vuoden 2021 talousarvion menojen kokonaismäärä. Lopullinen toteuma saattaa kuitenkin jäädä hieman tuota summaa pienemmäksi. Merkittävin ero on, että velanottotarve pienenee vuonna 2021 lähes viidellä miljardilla eurolla edellisvuodesta. Silti noin 14 miljardin velkamäärä on poikkeuksellisen suuri. Tarkempia määrärahamuutoksia ja kokonaistilanteen muutosta voi tarkastella alta.

2021


Yllä on esitetty viidessä eri visualisoinnissa, kuinka talousarvio on muuttunut vuoden 2021 aikana. Visualisointien välillä voit liikkua nuolia painamalla. Ensimmäinen visualisointi kuvaa talousarvion muutoksia menoihin, tuloihin ja lainoihin
. Lisätalousarvioiden vaikutuksen hallinnonalojen menoihin näet sivulta 2. Hallinnonalojen yksityiskohtaisia muutoksia voit tarkastella sivulla 3. Sivun 4 visualisoinnista näet lisätalousarvioiden vaikutuksen valtion tuloihin ja sivulla 5 on esitetty talousarviomuutosten vaikutus valtion velanottoon. Lähde: budjetti.vm.fi

2020

Alla olevasta visualisoinnista saa kokonaiskuvan kriisin aiheuttamasta valtion velkaantumisesta ja vähennyksistä tuloarvioihin vuonna 2020.

  • Lisätalousarvio I (HE 20.3.2020): 1,08 miljardia euroa

  • Lisätalousarvio II (HE 9.4.2020): 3,63 miljardia euroa

  • Lisätalousarvio III (HE 8.5.2020): 0,88 miljardia euroa

  • Lisätalousarvio IV (HE 5.6.2020): 4,05 miljardia euroa

  • Lisätalousarvio V (HE 3.9.2020): -0,24 miljardia euroa

  • Lisätalousarvio VI (HE 24.9.2020): 0,2 miljardia euroa

  • Lisätalousarvio VII (HE 29.10.2020): 1,49 miljardia euroa

Visualisointia tarkastelemalla saat kuvan siitä, kuinka valtion talousarvio on muuttunut kriisin aikana. Kukin lisätalousarvio on esitetty omalla värillään menoarviot- ja tuloarviot-välilehdillä. Menoarviot-välilehdellä on oikealla alasvetovalikko, josta pääset tarkastelemaan talousarviomuutoksia hallinnonaloittain. Viemällä osoittimen palkin osien päälle näet lisätietoa määrärahan kohdistumisesta.

Visualisointi sisältää kolmessa kriisin hoidon vaiheessa tehtyjen ratkaisujen talousvaikutuksia: Erityisesti kriisin alkuvaiheessa varoja ohjattiin varautumiseen ja hankintoihin. Seuraavassa vaiheessa toimien painopiste siirtyi kansalaisten, yritysten ja kuntien tukemiseen. Tarkastusvirasto on jo aloittanut tukitoimien tarkastelun niin finanssipolitiikan valvonnan kuin tarkastamisen keinoin.

Kolmannessa vaiheessa on alkanut talouden elvyttäminen. Elvytystoimien tarkastelussa korostuu finanssipolitiikan arvioinnin lisäksi tuloksellisuusnäkökulma: kuinka hyvin elvytys onnistutaan kohdistamaan niin, että pitkän ajan talouskehitys olisi mahdollisimman suotuisa.

Finanssipolitiikan valvonnan tehtävä on pitkällä tähtäimellä edistää tasapainoista ja kestävää julkista taloutta, joka mahdollistaa myös hyvän kansantalouden kasvun. Finanssipolitiikan valvonnassa ja tarkastuksessa huomiota kiinnitetään myös erilaisten valtion vastuiden lisääntymiseen yritysten tukemisen sekä EU:n puitteissa sovittavien järjestelyjen kautta, jotka eivät näy talousarvioissa.

_____

Tarkemmin talousarvioon ja lisätalousarvioihin voi perehtyä valtiovarainministeriön ylläpitämästä talousarviokoosteesta ja eduskunnan talousarviokäsittelyiden esityksistä, mietinnöistä ja päätöksistä.