Tarkastusaiheiden suunnittelu

Kaksi kertaa vuodessa toistuva tarkastussuunnitteluprosessi varmistaa tarkastusaiheiden läpinäkyvän käsittelyn. Sen mukaan uusia tarkastusaiheita tuotetaan monipuolisesti perustuen toimintaympäristön seurantaan.

Tarkastussuunnittelun painopisteet määritetään suunnittelukausittain. Tällä hetkellä ne ovat:

  • julkisen toiminnan uudistukset ja muutokset sekä

  • talouden kestävyyttä edistävät ja valtiontaloutta tasapainottavat toimet.


Kuvio 1. VTV:n tarkastusaiheiden valintaprosessi

Yksittäisten tarkastusaiheen valmisteluun sisältyy aina riskianalyysi ja perustelumuistio. Aihe-ehdotukset arvioidaan suunnittelukauden painopisteiden, VTV:n riskianalyysin ja tarkastuksen suuntaamiskriteereiden perusteella. Tarkastuksen suuntaamiskriteerit ovat

  • asian valtiontaloudellinen merkitys

  • asian merkitys eduskunnalle ja hallinnolle

  • asian ajankohtaisuus sekä

  • asian tarkastettavuus.

Systemaattisella ja läpinäkyvällä arvioinnilla varmistetaan, että tarkastussuunnitelmaan valikoituu relevantteja tarkastusaiheita ja aiheiden välillä tehdään valintaa. Esimerkiksi syyskaudella 2020 valmisteluun tuli 101 tarkastusaihe-ehdotusta, joista suunnitteluprosessin myötä tarkastussuunnitelmaan hyväksyttiin 11 uutta tarkastusaihetta (kuvio 2). Vastaavasti syksyllä 2021 prosessissa oli 94 tarkastusaihe-ehdotusta, joista 13 valmistellaan tarkemmat riskinanalyysit.


Kuvio 2. VTV:n tarkastussuunnitteluprosessi syksyllä 2020 ja syksyllä 2021 (tilanne lokakuussa 2021).

Suunnitteluprosessin avulla varmistetaan myös, että VTV:n tarkastustoiminta kattaa riittävästi koko valtionhallinnon. Tarkastustoiminta on viime vuosina painottunut valtionvarojen käytön kannalta suuriin hallinnonaloihin ja tarkastuksiin, jotka kohdistuvat useammalle kuin yhdelle hallinnonalalle (kuvio 3).


Kuvio 3. Tuloksellisuus- ja laillisuustarkastusten sekä finanssipolitiikan tarkastusten kohdentuminen eri hallinnonaloille viiden viimeisen vuosikertomusjakson aikana yhteensä