Planering av revisionsteman

Vår granskningsplaneringsprocess upprepas två gånger per år i syfte att säkerställa en transparent behandling av olika revisionsteman. Nya revisionsteman tas fram mångsidigt med utgångspunkt i att verksamhetsmiljön följs upp.

Granskningsplanernas tyngdpunkter fastställs per planeringsperiod. För närvarande är de:

  • reformer och förändringar i offentliga verksamheter

  • åtgärder som främjar ekonomins hållbarhet och balanserar statsfinanserna.

Riskanalys och motiveringspromemoria ingår alltid i beredningen av enskilda revisionsteman. Förslagen till tema bedöms utifrån planeringsperiodens tyngdpunkter, revisionsverkets riskanalys och kriterierna för revisionernas inriktning. Kriterierna för revisionernas inriktning är:

  • ärendets statsfinansiella betydelse

  • ärendets betydelse för riksdagen och förvaltningen

  • ärendets aktualitet

  • om ärendet är granskningsbart.

Genom att bedöma våra revisionsteman på ett systematiskt och transparent sätt säkerställer vi att granskningsplanens teman är relevanta och att det finns en urvalsprocess för olika teman. Under höstperioden 2020 togs till exempel 101 förslag till revisionsteman med i beredningen. Efter planeringsprocessen godkände man 11 nya revisionsteman till granskningsplanen. Under hösten 2021 togs 94 förslag till revisionsteman med i processen, av vilka 13 bereds för närmare riskanalyser.

Planeringsprocessen säkerställer också att revisionsverkets revisionsverksamhet täcker hela statsförvaltningen i tillräcklig grad. Under de senaste åren har revisionsverksamheten fokuserat på stora förvaltningsområden med tanke på användningen av statliga medel och på revisioner som omfattar fler än ett förvaltningsområde.