Aluehallinnon tehtäviä tulisi priorisoida vahvemmin

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten tehtävien kokoamisella ja keskittämisellä on tavoiteltu tehtävien hoidon tehostamista. Merkittäviä hyötyjä ei ole vielä syntynyt.

Aluehallintovirastojen (AVI) ja ELY-keskustentehtävien hoitoa on pyritty tehostamaan keskittämällä niitä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Henkilöstöä on vähennetty ja tehtäviä järjestelty uudelleen. Keskittäminen ei ole tuonut vielä merkittävästi tavoiteltuja hyötyjä. Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) mukaisia synergiaetuja ei ole myöskään syntynyt kaikilla vastuualueilla. Jotta resursseja voidaan kohdentaa joustavasti ja toiminnan kannalta kriittiset tehtävät edelleen hoitaa tuloksellisesti, tulee aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten toimintaa priorisoida vahvemmin.

Virastoille on asetettu paljon yksityiskohtaisia tulostavoitteita, joista osa on sellaisia, joihin virastot eivät pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan. Tulostavoitteissa ei myöskään ole huomioitu riittävästi käytettävissä olevia resursseja. Ohjausjärjestelmää tulisi keventää, yksityiskohtaista ohjeistusta karsia ja tulostavoitteet asettaa siten, että ne ovat saavutettavissa käytössä olevilla resursseilla.

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjausmallia on jo pyritty selkeyttämään ja yksinkertaistamaan. Aluehallintovirastoissa ohjausjärjestelmän uudistamisella on tuettu järjestelmän kehittämistä aiempaa strategisemmaksi, kevyemmäksi, poikkihallinnollisemmaksi ja yhtenäisemmäksi. Haasteena on edelleen toiminnan jäykkyys. Resurssien joustavaa käyttöä on aluehallintovirastoissa vaikeuttanut hallinnonaloittain kiintiöidyt resurssit. ELY-keskuksissa resursseja on pystytty käyttämään joustavammin, mutta ohjauksen kehittäminen on niissä muuten vielä kesken.

Taustaa: Valtion aluehallintouudistus

– Vuonna 2007 asetetun ALKU-hankkeen tavoitteena oli saada aikaan kansalaislähtöinen, tehokas ja tuloksellinen aluehallinto. Toimeenpanovaiheessa vuoden 2010 alusta aloitti toimintansa 6 aluehallintovirastoa ja 15 ELY-keskusta.

– Uudistuksen piirissä olleen valtion aluehallinnon kokonaisuuden rahoituskehys on laskenut vuosina 2009–2013 29,5 miljoonaa euroa, eli 9,9 % toiminnan kokonaisrahoituksesta.

– AVIen ja ELY-keskusten virastojen henkilöstömäärä vähenee vuosina 2010–2015 noin 19 prosentilla, eli yhteensä 1 136 henkilöllä.

– ELY-keskusten toimintamenomäärärahakehys supistuu vuosina 2012–2015 yhteensä noin 29 miljoonaa euroa (14 %) vuoteen 2011 verrattuna.

Tutustu tarkastuskertomukseen

 

Kategoriat