ELY-keskusten yritystukipäätösten käsittelyn tehostaminen edellyttää luotettavaa tietoperustaa

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) havaitsi tarkastuksessaan puutteita ELY-keskusten taloudellisuus- ja tuottavuustietojen perusteena olevassa laskennassa sekä raportointitiedoissa. Virheellisten suoritemäärätietojen vuoksi tunnusluvut ovat antaneet todellista paremman kuvan yritystukipäätösten käsittelyn taloudellisuudesta ja tuottavuudesta. KEHA-keskuksen mukaan virheelliset tiedot korjataan vuosien 2014, 2015 ja 2016 osalta.

VTV:n tarkastuksen kohteina olivat ELY-keskusten yritystukipäätösten käsittelyn kustannustehokkuus sekä tehokkuutta kuvaavien laskelmien tietoperusta. Myönnettyjen yritystukien vaikutuksia ei arvioitu. Tarkastus selvitti käsittelyn tavoitteenasettelua, mahdollisia kustannustehokkuuseroja ELY-keskusten ja eri EU-ohjelmakausien välillä sekä kustannustehokkuutta edistäviä toimia. Tarkastuksen perusteena oli, että työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa ja valvoo ELY-keskuksia niiden myöntäessä avustuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Yritystukien käsittely on osa ELY-keskusten yritysrahoitusprosessia.

”Totesimme tarkastuksessamme, että ELY-keskusten yritystukipäätösten käsittelyn taloudellisuus- ja tuottavuustiedoissa oli käytetty virheellisiä suoritemääriä. Laskelmissa yritystukipäätöksiin sisältyivät myös maksatustehtävän suoritteet. Tarkastuksen rajauksesta johtuen emme kuitenkaan voineet todeta, että ELY-keskusten kustannus- ja taloudellisuuslaskennan rakenteessa tai logiikassa olisi yleisesti parannettavaa”, kertoo johtava tuloksellisuustarkastaja Osmo Halonen.

Virheen vuoksi ELY-keskusten tunnusluvut antoivat todellista positiivisemman kuvan yritystukipäätösten käsittelyprosessin tehokkuudesta. VTV informoi asiasta KEHA-keskusta sekä työ- ja elinkeinoministeriötä. KEHA-keskus on ilmoittanut tehneensä korjauksia laskentajärjestelmään ja että virheelliset tiedot vuosilta 2014–2016 korjataan.

Kustannustehokkuutta on edistetty, seurantatiedoissa on edelleen puutteita

”Havaitsimme, ettei yritystukipäätösten käsittelylle ollut asetettu varsinaisia tavoitteita kustannustehokkuudelle. Toimintaa ohjasivat kuitenkin strategiset tavoitteet sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimintalinjaukset. Myös sähköisen asioinnin lisääminen sekä yritystukihakemusten käsittelymääräajat luettiin kustannustehokkuutta välillisesti edistäviksi tavoitteiksi. Kustannustehokkaan toiminnan edellytykset ovat olemassa, mutta tietoperustassa ja raportoinnissa olevat puutteet ja virheellisyydet haittaavat toiminnan johtamista, tehokkuutta edistävien tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten arviointia”, kertoo Halonen.

Kustannustehokkuuden edistämiseksi yritystukipäätösten käsittely keskitettiin vuonna 2014 neljään ELY-keskukseen. Myös tukihakemusten sähköistä käsittelyä on yhdenmukaistettu. Puutteellisten tietojen vuoksi tehokkuuden parantumista ei voitu tarkastuksessa todentaa. VTV suosittaa työ- ja elinkeinoministeriötä varmistamaan, että ELY-keskusten seurantalaskelmien tietoperusta on luotettavaa, tulevat kehittämistoimenpiteet perustuvat korjattuihin tunnuslukuihin ja että keskukset raportoivat jatkossa kattavammin tulostavoitteidensa toteutumat.

Yritystukipäätösten käsittelyn kustannuksista

Vuonna 2015 ELY-keskusten yritystukipäätösten käsittelyn kulut (palkka- ja muut kulut) olivat ELY-keskusten keskitetyn kustannuslaskentatietojen mukaan yhteensä 4,7 miljoonaa euroa (2014: 5,5 milj. euroa).

ELY-keskusten toiminnalla tuetaan yritystoimintaa, joten yritystukipäätösten käsittelyn ja myönteisten päätösten valtiontaloudellinen merkitys on välillinen.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat