EU:n valtiontukisäännökset tulee ottaa huomioon energiatukien hallinnoinnissa

Energiatukien määrät ovat viime vuosina kasvaneet paljon. Niiden hallinnoinnissa on pääosin noudatettu kansallista lainsäädäntöä, mutta myös EU:n valtiontukisäädökset tulee huomioida.

Energiaverotukien, energiatukien ja uusiutuvan energian tuotantotukien euromäärät valtion talousarviossa ovat kasvaneet viime vuosina. Niiden myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa on pääosin noudatettu kansallista lainsäädäntöä. Tarkastusvirasto korostaa, että myös EU:n valtiontukisäädökset tulee huomioida kansallisesti myönnettävissä valtiontuissa.

EU-säädösten nojalla energiaverotukea ei saa myöntää taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Vuoden 2014 alusta myös kansalliseen lainsäädäntöön on tehty lisäys, jonka perusteella Tulli ei voi myöntää tukea taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Tämä kielto koskee myös sähköverotukea, minkä johdosta mahdollisuudet sähköverotuen saajien taloudellisen tilanteen arvioimiseksi tulee selvittää.

Vaikka kansallista lainsäädäntöä on pääosin noudatettu, on Tullin energiaverotukien myöntämisessä sekä ELY-keskusten energiatuen käytön valvonnassa ollut puutteita. Tulli ei ole huomioinut kaikkia lainsäädännön vaatimuksia energiaverotukea myöntäessään. Energiatuen valvontaa ei ole järjestetty ELY-keskuksissa riittävällä tavalla. Tämänkaltaiset puutteet ovat melko yleisiä kansallisten tukien valvonnassa.

Energiatukien valtiontaloudellinen merkitys on suuri ja kasvaa koko ajan. Niiden valvonnan on oltava toimivaa jo tukien myöntämisvaiheessa. Mikäli tukia myönnetään EU:n lainsäädännön vastaisesti, uhkana on tuen takaisinperiminen.

  • Energiaverotuet ovat Tullin ja Verohallinnon myöntämiä lakisääteisiä valtionapuja. Niiden myöntämiseen ei liity harkinnanvaraisuutta, vaan niiden määrä kasvaa automaattisesti verotason noustessa ilman, että tuen tasoa arvioidaan. Tämän vuoksi energiaverotukien määrän arvioidaan kasvavan jatkuvasti. Vuonna 2011 energiaverotukia maksettiin Tullissa ja Verohallinnossa yhteensä 84 miljoonaa euroa, vuonna 2012 yhteensä 145 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 yhteensä 229 miljoonaa euroa.

  • Energiatuen avulla energiajärjestelmää pyritään ohjaamaan tehokkaampiin ja ilmaston ja ympäristön kannalta parhaisiin ratkaisuihin sekä lisäämään energiahuollon varmuutta ja monipuolisuutta. Energiatukea myöntävät ja maksavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Vuonna 2011 energiatukea maksettiin ELY-keskuksissa 17 miljoonaa euroa, vuonna 2012 yhteensä 21 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 maksettiin 19 miljoonaa euroa.

  • Energiaviraston myöntämää uusiutuvan energian tuotantotukea maksetaan syöttötariffina, jonka tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia ja parantaa metsähakkeen kilpailukykyä. EU edellyttää Suomen lisäävän uusiutuvan energian osuutta loppukäytöstä 38 prosenttiin vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuonna 2011 uusiutuvan energian tuotantotukea maksettiin 0,05 miljoonaa euroa, vuonna 2012 yhteensä 42 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 yhteensä 58 miljoonaa euroa.

Kategoriat