Innovatiivisten hankintojen edistäminen julkisella sektorilla edellyttää strategista suunnittelua

Julkisten hankintojen vuosittainen kokonaisarvo Suomessa on noin 35 miljardia euroa. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti, miten julkisia hankintoja voitaisiin hyödyntää tehokkaammin innovaatiotoiminnan edistämisessä. Kansallisissa innovaatiopoliittisissa strategioissa on korostettu kysynnän luomista innovatiivisille ratkaisuille julkisten hankintojen avulla. Tarkastustulosten mukaan kansallisia strategioita ei kuitenkaan ole toistaiseksi tunnistettu eikä sovellettu käytännössä. Myös innovatiivisten hankintojen lukumäärä on jäänyt vähäiseksi. Eri hallinnonalojen yhteistyötä tulisi kehittää siten, että kansallisia strategioita hyödynnettäisiin julkisissa hankinnoissa. Samalla myös hankintayksiköiden omia strategisia toimintatapoja tulisi kehittää.

Kansallisissa innovaatiostrategioissa on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita innovatiivisille hankinnoille. Nykyisessä hallitusohjelmassa on myös tavoiteltu viiden prosentin innovatiivisten hankintojen osuutta kaikista hankinnoista. VTV:n tarkastustulosten mukaan tällaisia hankintoja on kuitenkin toteutettu vain vähän 2010-luvulla. Innovatiivisia hankintoja ovat tehneet lähinnä kunnat. Valtiosektorilla tällaiset hankinnat ovat olleet yksittäisiä hankkeita.

Julkisten hankintojen hyödyntäminen olisi tehokkaampaa, jos hankintayksiköiden toimintatapoja kehitettäisiin strategisesti. Julkisen sektorin luovuutta ja uudistumista rajoittaa usein riskejä välttävä asennoituminen. Organisaation johdon ja valitun hankintastrategian tulee tukea innovaatiomyönteistä toimintakulttuuria. Tämä luo mahdollisuuden uudenlaisten ratkaisujen kokeilemiselle ja hallitulle riskinotolle. Hankintastrategia voi myös viestiä markkinoille organisaation innovaatiomyönteisyydestä, kertoo johtava lainsäädäntöasiantuntija Matti Vedenkannas.

Hankintayksikön toimintatapojen kehittäminen voi olla lähtökohta myös innovatiivisten hankintojen lisäämiselle. Tämä ei kuitenkaan saisi jäädä organisaatiossa poikkeukseksi vaan sen tulisi olla osa arkea.

Hankintayksiköiden toiminnan kehittäminen edellyttää konkreettisia toimintamalleja, joihin innovatiivisten hankintojen tekeminen perustuu ja joita sovelletaan systemaattisesti. Näitä toimintamalleja voivat olla hankintamenettely- ja sopimusmallit, tilaajan ja tarjoajien väliset vuorovaikutukselliset toimintamallit sekä käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistamisen mahdollistavat toimintamallit. Myös riskinhallinta samoin kuin hankintojen vaikuttavuuden arviointi kuuluvat hyviin toimintakäytäntöihin. Nämä työkalut on tarkoituksenmukaista sisällyttää aina osaksi hankintayksikön hankintastrategiaa.

VTV:n arvio perustuu tuloksellisuustarkastuksiin Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit (8/2017) ja Innovaatiostrategian toteuttaminen julkisissa hankinnoissa (9/2017).

Kategoriat