Kansainvälistä suojelua saavien ohjaus kuntiin parantunut – maakuntauudistus tuo uusia kehittämistarpeita

Kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä koskevaa kuntakorvausjärjestelmää on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Samalla vastaanottokeskusten, ELY-keskusten ja kuntien välinen yhteistyö kuntiin ohjaamisessa on parantunut. Maakuntauudistuksen toteutuessa myös jatkossa tarvitaan kiinteää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, jotta asiakkaat saadaan ohjattua hallitusti kuntiin ja kotoutuminen onnistuu.

Tarkastuksesta käy ilmi, että myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneita koskevaa kuntakorvausjärjestelmää ja toimijoiden välistä yhteistyötä on viime vuosina kehitetty monella tavalla:

  • Korvausten maksatus ja valvonta keskitettiin ELY-keskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukseen (KEHA-keskukseen).

  • Laskennallisten korvausten maksatusta on automatisoitu, mikä on vähentänyt manuaalista työtä.

  • Toimintatapoja ja käytäntöjä on yhdenmukaistettu. Alueellisten yhteistyöryhmien toiminta on parantanut eri toimijoiden välistä yhteistyötä kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjaamisessa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi, kuinka tuloksellista kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjaaminen on ollut, miten kotouttamisen kuntakorvausjärjestelmää on kehitetty ja miten maakuntauudistus toteutuessaan vaikuttaa oleskeluluvan saaneiden ohjaamiseen kuntiin.

Kuntapaikkajärjestelmä toimii kiintiöpakolaisten osalta, jotka Suomeen saapuessaan sijoittuvat suoraan vastaanottaviin kuntiin. Sen sijaan muut kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet muuttavat kuntiin eri kanavia pitkin.

Kuntiin hakeutuminen sekä vastaanottokeskusten avustamana että itsenäisesti on viime vuosina ollut 2–5 kertaa yleisempää kuin muutto ELY-keskusten neuvottelemille sopimuskuntapaikoille. VTV suositteleekin, että työ- ja elinkeinoministeriö arvioi mittarit, joilla seurataan kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjaamista ja sijoittumista.

Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjaamista tulisi tarkastella kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon myös asiakkaiden kotoutuminen. VTV suosittelee, että asiakkaiden kuntiin ohjaus ja siihen liittyvä tiedonvaihto toimijoiden välillä tapahtuisi yhden tietojärjestelmän kautta.

Jotta kansainvälistä suojelua saaneiden kuntiin ohjauksen suunnittelu ja seuranta olisi hallittua, tulisi työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön, Maahanmuuttoviraston ja maakuntien tehdä yhteistyötä. Myös maakuntien keskinäistä yhteistyötä tarvitaan, kun kuntiin ohjaamisen menettelytapoja suunnitellaan.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat