Omaisuudenhoitoyhtiön toimintaperiaatteita tulisi kehittää tulevaisuudessa

Arsenalista saadut kokemukset tulisi hyödyntää mahdollisen uuden omaisuudenhoitoyhtiön perustamisen yhteydessä.

Arsenal Oy:n tavoitteena on ollut valtiontalouden tappioiden minimoiminen. Toinen yhtiön toimintaa keskeisesti ohjannut periaate on ollut selvittämisintressi, jonka mukaisesti velallisten toimintaan liittyvien epäselvyyksien tutkiminen voidaan tarvittaessa asettaa taloudellisten näkökohtien edelle. Yhtiön lokakuussa 2003 alkaneen selvitystilan aikana yhtiö on sovittanut nämä tavoitteet yhteen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Selvitystilan alussa tavoitteena oli, että Arsenalin oma pääoma riittäisi loppuselvitystoimiin, eikä yhtiöön tarvitsisi sijoittaa lisäpääomaa. Yhtiön johto arvioi omistajille palautettavissa olevan pääoman määräksi 15,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 loppuun mennessä Arsenal on palauttanut valtiolle 200 miljoonaa euroa. Palautetun pääoman määrä on siten huomattavasti alun perin ennakoitua suurempi. Arsenalilla on selvitystilan aikana ollut käytettävissä yhtiön tehtäviin suhteutettuna hyvät taloudelliset resurssit, ja selvitystilan edetessä sen tehtävät ovat koko ajan supistuneet.

Uudessa kriisinratkaisulaissa (1194/2014) huomioidaan omaisuudenhoitoyhtiö yhtenä mahdollisena pankkikriisin hallintavälineenä myös tulevaisuudessa. Jos uutta omaisuudenhoitoyhtiötä perustetaan, tulisi Arsenalista saadut kokemukset hyödyntää.

Selvittämisintressin seurauksena Arsenal on sitoutunut pitkäaikaisiin ja vaativiin oikeudenkäynti- ja perintäprosesseihin. Yhtiön toiminta on jatkunut huomattavasti pidempään kuin alun perin arvioitiin. Omaisuudenhoitoyhtiön toiminnan aikajänteen ja resurssitarpeen vaikea ennakoitavuus voi olla riski.

Huomiota tulisi kiinnittää keinoihin, joilla omaisuudenhoitoyhtiön elinkaarta voidaan lyhentää ja ennakoida. Eräs keino voisi olla velallisten toimiin liittyvien epäselvyyksien siirtäminen viranomaisvalvontaan perustuvaan julkisselvitysmenettelyyn. Myös sitä tulisi harkita, millaisiin velallisten toimiin selvittämisintressin perusteella puututaan.

Taustaa:

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy on valtion yksin omistama yhtiö. Sen omistajaohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö.

Arsenal perustettiin 90-luvun pankkikriisin yhteydessä. Sen tehtävänä oli hallinnoida luottoja ja realisoida omaisuutta. Julkisilla pankkitukitoimenpiteillä pyrittiin tervehdyttämään Suomen pankkijärjestelmää.

Arsenalin toiminta tarkoitettiin alun perin määräaikaiseksi. Yhtiö on nyt ollut toiminnassa runsaat 21 vuotta.

Arsenal asetettiin selvitystilaan lokakuussa 2003. Selvitystilan aikana sen keskeisinä tehtävinä on ollut jäljellä olevien saatavien periminen, oikeudenkäyntien hoito, arkistojen alasajo, omaisuuden realisointi ja tytäryhtiöiden lopettamistoimet.

Tarkastusvirasto selvitti, onko Arsenal pystynyt toimimaan selvitystilassa ollessaan tuloksellisesti, ja onko toiminnassa huomioitu keskeiset periaatteet: valtiontaloudellisen rasituksen minimointi sekä selvittämisintressi.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat