PTT: Julkisen talouden suhdannekorjatun tasapainon arviointi perustuu epävarmoihin oletuksiin

Pellervon taloustutkimus on tehnyt Valtiontalouden tarkastusviraston toimeksiannosta tutkimuksen, jossa arvioidaan rakenteellisen jäämän mittaamiseen liittyvää epävarmuutta. Rakenteellinen jäämä on keskeinen finanssipolitiikan tavoite sekä kansallisesti että EU:n finanssipoliittisessa sääntökehikossa. Finanssipoliittisen lain mukaan valtioneuvosto sitoutuu keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, joka on määritelty rakenteellisen jäämän perusteella. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista. 

Tutkimuksessaan PTT arvioi Euroopan komission käyttämän rakenteellisen rahoitusaseman mittaamismenetelmän soveltuvuutta erityisesti Suomelle. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että komission kehittämään menetelmään sisältyy runsaasti epävarmuuksia. Arviot Suomen rakenteellisesta jäämästä vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaisia oletuksia käytetään. PTT on arvioinut rakenteellisen jäämän suuruutta myös vaihtoehtoisilla oletuksilla. Vaikka vaihtoehtoiset arviot antavat samansuuntaisen kuvan julkisen talouden tasapainosta kuin komissionkin arvio, ongelmaksi muodostuu finanssipolitiikan numeeristen sääntöjen noudattamisen arvioiminen reaaliajassa.

Lue lisää PTT:n tiedotteesta (4.5.2017)

Kategoriat