Puolustushallinnon tilojen talousohjausta tulisi tehostaa

Puolustushallinnon tilat ja kiinteistöt ovat tukeneet kohtuullisesti puolustusvoimien toimintaa. Tilahallinnan taloudellisuuteen ei kuitenkaan ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, eikä siihen tietoperustan ja ohjauskäytäntöjen puutteiden vuoksi ole ollut riittävästi mahdollisuuksia. Investointien ja korjausten tarve sekä hankkeiden mitoitus tulisi perustella pitkän aikavälin taloudellisuustavoitteista käsin.

Puolustushallinnon tilahallintaan kohdistuneessa tarkastuksessa selvitettiin, onko puolustushallinnon käytössä olevien toimitilojen ja kiinteistöjen hallinta ollut toimivaa ja taloudellista vuoden 2003 kiinteistöuudistuksen jälkeen. Kiinteistöuudistuksessa otettiin käyttöön pääomavuokramalli, jossa peruskorjaustöistä vastaa Senaatti-kiinteistöt ja kunnossapidosta huolehtii Puolustushallinnon rakennuslaitos.

Tarkastuksen perusteella puolustushallinnon käyttämien tilojen ja kiinteistöjen voi arvioida tukeneen kohtuullisesti niissä harjoitettavaa toimintaa. Käytössä olevien tilojen määrä on vähentynyt hieman, mutta tilamenot ovat kuitenkin kasvaneet sekä nimellisesti että reaalisesti vuoden 2003 jälkeen. Vuonna 2010 valtion talousarviosta katetut puolustushallinnon toimitila- ja kiinteistömenot olivat noin 230 miljoonaa euroa eli noin 10 prosenttia hallinnonalan kokonaismenoista.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan tilahallinnan talousohjausta pitäisi tehostaa. Tilojen ja rakennusten tunniste- ja tilamäärätiedot vaihtelevat eri asiakirjoissa ja eri osapuolten tietojärjestelmissä, joten päätöksenteon tietoperusta on jäänyt ohueksi. Tilahallinnassa tulisi ottaa selvemmin kantaa erilaisten tilahankkeiden tarpeellisuuteen ja kiireellisyyteen annetuissa määrärahapuitteissa.

Lisäksi tarkastuksessa tuli esiin joitakin ongelmia, jotka ovat haitallisia erityisesti valtion kokonaisedun kannalta. Tarkastusviraston katsoo, että käytetty pääomavuokramalli ei kannusta riittävään kunnossapitotasoon. Valtion omistamien ja puolustushallinnon käytössä olevien tilojen ja rakennusten kunnossapitoon tulisi kohdentaa tarvittava määrä varoja valtion tilahallinnan järjestelyistä riippumatta.

Jos riittävään kunnossapitotasoon ei lähiaikoina päästä, on tarkastusviraston käsityksen mukaan perusteltua siirtyä sellaiseen vuokrajärjestelmään tai ohjaukseen, joka ottaa taloudellisuusnäkökohdat nykyistä paremmin huomioon ja ohjaa myös riittävään kunnossapitotasoon toteutunutta paremmin. Tämä merkitsisi Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tehtävien, hallinnollisen aseman ja organisaation uudelleenjärjestelyä.

Tarkastuksen aikana on ollut valmistelussa laaja puolustusvoimien uudistustyö. Tarkastus on tehty ja tarkastuskertomus laadittu ennen kuin puolustusvoimauudistuksen sisältö on ollut tiedossa.

Kategoriat