Sote-tietoa kerätään monesta lähteestä, mikä vaikeuttaa kokonaisuuden hallintaa

Myös sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden ohjausta kehitetään useissa eri hankkeissa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastellut sote-palveluiden talous- ja toimintatietoa ensimmäistä kertaa kokonaisuutena. Tarkastuksessaan VTV selvitti, miten kuntien sote-palveluiden taloustietoa tuotetaan ja hyödynnetään.

Tarkastuksen mukaan sote-ohjauksessa käytettävä tieto kootaan monista eri lähteistä kuten kunnilta, sairaanhoitopiireiltä, Kelalta, THL:stä ja Tilastokeskuksesta. Samaten ohjausta kehitetään useissa eri hankkeissa. Pirstaloitunut tieto ja jakautunut kehitystyö lisäävät informaatiokatkosten riskiä ja vaikeuttavat kokonaisuuden hallintaa.

Kaikista sote-palveluista ei vielä ole mahdollista saada mitattavaa tai luotettavaa kustannustietoa, jota tarvittaisiin sote-palvelujärjestelmän ohjauksessa. Lisäksi tietojen saannissa on toimitusvaikeuksia.

”Talous- ja toimintatiedon eheyteen ja luotettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ajantasainen tietopohja vaatii vielä kehittämistä, mutta automatisoitu taloustiedonkeruu parantaa tilannetta”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Nina Martikka sanoo.

Tiedon laadussa tärkeää selkeä ohjeistus

Kuntien sote-taloustietoja tarvitaan päätöksenteossa. Näiden tietojen keräämistä uudistetaan parhaillaan. Tiedonkeruu siirtyi tästä vuodesta alkaen Tilastokeskukselta Valtiokonttorille. VTV:n tarkastuksessa havaittiin useita taloustiedon laatuun vaikuttavia riskejä. Niitä ovat esimerkiksi tiedontuottajien resurssipula, kiire sekä osaamisvajeet kunnissa.

”Jotta uudistus onnistuu ja tiedon laatu voidaan varmistaa, tärkeässä roolissa ovat selkeät ohjeet ja viestintä, hyvin määritellyt vastuut, järjestelmätoimittajien ohjeistaminen ja toimivat yhteistyöverkostot. Jos tietoja ei raportoida yhdenmukaisesti, tietojen vertailtavuus ja hyödynnettävyys kärsivät”, Martikka sanoo.

Taloustietojen rinnalla VTV tarkasteli sote-palvelujen toimintatietoja, jotka syntyvät arjen potilas- ja asiakastyössä. Näitä tietoja kirjataan useaan kertaan eri järjestelmiin. Lopuksi toimintatiedot ja taloustiedot yhdistetään THL:ssä.

”Se, miten yhdenmukaisesti ja tarkasti toimintatiedot kirjataan, vaikuttaa valtionosuuslaskelmiin ja asiantuntija-arviointien tarkkuuteen. Siksi potilas- ja asiakastiedon kirjaamiseen, ohjeistukseen ja neuvontaan sekä kirjattavien tietojen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota”, Martikka sanoo.

Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan käyttökustannukset vuonna 2019 olivat 21,4 miljardia euroa, joista osa rahoitettiin valtionosuuksilla. Hallituksen esittämässä sote-uudistuksessa hyvinvointialueet järjestävät omat sote-palvelunsa, ja palveluiden rahoitus tulee suurelta osin valtiolta.

Tutustu julkaisuun: Kuntien taloustiedot ja kustannusvaikuttavuusmittaristo sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa

Kategoriat