Social- och hälsovårdsuppgifter samlas in från många källor, vilket försvårar hanteringen av helheten

Styrningen av social- och hälsovårdstjänsterna utvecklas också i flera olika projekt.

Statens revisionsverk har för första gången granskat social- och hälsovårdstjänsternas ekonomi- och verksamhetsuppgifter som en helhet. I sin revision utredde revisionsverket hur de ekonomiska uppgifterna om kommunernas social- och hälsovårdstjänster produceras och utnyttjas.

Enligt revisionen insamlas informationen som används i styrningen av social- och hälsovården från många olika källor såsom kommuner, sjukvårdsdistrikt, FPA, THL och Statistikcentralen. Styrningen utvecklas även inom flera olika projekt. Splittrad information och delat utvecklingsarbete ökar risken för informationsavbrott och försvårar hanteringen av helheten.

Det är ännu inte möjligt att få mätbar eller tillförlitlig kostnadsinformation om alla social- och hälsovårdstjänster som skulle behövas för styrningen av social- och hälsovårdssystemet. Dessutom är det svårt att få information.

“Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att ekonomi- och verksamhetsinformationen är enhetlig och tillförlitlig. Det aktuella informationsuderlaget kräver ytterligare utveckling, men den automatiserade insamlingen av ekonomiska uppgifter förbättrar situationen”, säger Nina Martikka, ledande effektivitetsrevisor vid Statens revisionsverk.

Tydliga anvisningar är viktiga för kvaliteten på informationen

Kommunernas uppgifter om social- och hälsovårdsekonomin behövs i beslutsfattandet. Insamlingen av dessa uppgifter förnyas som bäst. Datainsamlingen överfördes från och med i år från Statistikcentralen till Statskontoret. I revisionsverkets revision observerades flera risker som påverkar kvaliteten på de ekonomiska uppgifterna. Dessa är till exempel resursbrist och brådska hos informationsproducenterna samt kompetensbrister i kommunerna.

“För att reformen ska lyckas och kvaliteten på informationen ska kunna säkerställas spelar tydliga anvisningar och kommunikationen, väldefinierade ansvar, anvisningar till systemleverantörerna och fungerande samarbetsnätverk en viktig roll. Om uppgifterna inte rapporteras enhetligt lider uppgifternas jämförbarhet och användbarhet”, säger Martikka.

Vid sidan av de ekonomiska uppgifterna granskade revisionsverket de verksamhetsuppgifter om social- och hälsovårdstjänsterna som uppkommer i det dagliga patient- och klientarbetet. Dessa uppgifter registreras flera gånger i olika system. Slutligen sammanförs uppgifterna om verksamheten och ekonomin på THL.

“Hur enhetligt och exakt verksamhetsuppgifterna registreras påverkar statsandelskalkylerna och expertbedömningarnas noggrannhet. Därför ska särskild uppmärksamhet fästas vid registreringen av patient- och klientuppgifter, anvisningar och rådgivning samt kvaliteten på de uppgifter som registreras”, säger Martikka.

År 2019 uppgick kommunernas driftskostnader för social- och hälsovården till 21,4 miljarder euro, varav en del finansierades med statsandelar. I den social- och hälsovårdsreform som regeringen föreslår ordnar välfärdsområdena sina egna social- och hälsovårdstjänster och finansieringen av tjänsterna kommer till stor del från staten.

Läs rapporten: Analysmodell för social- och hälsovårdstjänster – framtagning och användning av data

kategorier