STM:n roolia ansiopäivärahan valtionosuuden valvonnassa tulisi vahvistaa

Valtiontalouden tarkastusvirasto havaitsi tarkastuksessaan puutteita ansiopäivärahan valtion rahoitusosuuden maksuprosessissa ja siihen liittyvässä valvonnassa. Virheet on nyt korjattu, mutta VTV suosittelee, että sosiaali- ja terveysministeriön tarkastus- ja ohjausvaltaa vahvistettaisiin.

VTV selvitti, onko valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta maksettu työttömyyskassalle säädösten mukaisesti. Lisäksi virasto tarkasti, onko ansiopäiväraha maksettu lopulliselle etuudensaajalle säädösten mukaisesti ja onko rahoitusprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Tarkastuksen mukaan kaikki oli hoidettu pääsääntöisesti oikein ja asianmukaisesti.

”Työttömyyskassojen käyttämien maksatusjärjestelmien ohjaustietoihin oli virheellisesti määritelty lomautusajan ansiopäivärahoja valtion rahoitusosuuteen. Virheet on nyt korjattu, mutta sosiaali- ja terveysministeriön pitää kiinnittää valvonnassaan huomiota siihen, ettei valtionosuutta makseta kuin menoihin, joihin ne on lainsäädännössä tai valtion talousarviossa määrätty – erityisesti lainsäädännön muutostilanteissa”, kertoo johtava tilintarkastaja, JHTT Jenni Leppälahti.

Valtion rahoitusosuuden määrä perustuu tietoon, jonka työttömyyskassojen maksatusjärjestelmät tuottavat kuukausitasolla. Vastuu järjestelmän toiminnasta on järjestelmätoimittajalla, mutta vastuu etuuspäätösten ja järjestelmän tuottaman tiedon oikeellisuudesta on työttömyyskassalla. Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei taas ole ulkoista valvontavelvollisuutta työttömyyskassoihin nähden, koska lainsäädännössä valvonta määritellään Finanssivalvonnan tehtäväksi. Finanssivalvonta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti tarkasta etuuspäätöksien oikeellisuutta eikä maksatusjärjestelmien toimivuutta.

”Ministeriö hyväksyy vuosittain Finanssivalvonnan esityksestä valtion lopullisen rahoitusosuuden ansiosidonnaisesta päivärahasta. Se luottaa päätöksenteossaan kassojen maksatusjärjestelmien tuottamiin tietoihin. Tarkastus toi esiin rahoitusprosessiin ja lainsäädäntöön sisältyvän tarkastus- ja ohjausvajeen. VTV suosittelee, että ministeriö varmistaa jatkossa säännöllisin väliajoin työttömyyskassojen maksatusjärjestelmien riittävän valvonnan ja tarkastuksen”, Leppälahti toteaa.

Ansiopäiväprosessin toimijat

 

***
Valtionosuus ansiopäivärahasta Vuoden 2015 talousarviossa momentille 33.20.50 Valtionosuus ansiopäivärahasta oli myönnetty määrärahaa lisätalousarviot huomioiden yhteensä 1,1 miljardia euroa.

Työttömyysturvan rahoitusprosessi, rahoitusosuudet ja lopulliselle etuudensaajalle maksettavat päiväraha- ja etuusmäärät on määritelty yksityiskohtaisesti lainsäädännössä.

***

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat