Taloustaantuma kampitti nuorisotakuun

Ensimmäisen vuoden aikana nuorisotakuulle asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Työttömien nuorten määrä ja myös nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Nuorisotakuu otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta, ja sen tavoitteena on varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön. Takuumallin mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle tai jokaiselle alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tulisi tarjota työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

Havaintojen mukaan muutokset nuorten virrassa yli kolmen kuukauden työttömyyteen eivät poikenneet juurikaan keski-ikäisten työttömien tilanteesta. Nuorisotakuun ei voida siten katsoa onnistuneen tavoitteissaan. Nuorisotakuun toteuttamismahdollisuuksiin vaikutti ennen kaikkea huono taloudellinen tilanne, joka lisäsi työttömien nuorten määrää. TE-palvelujen uudistus puolestaan saattoi hidastaa palvelujen tarjoamista. Tarkastuksessa havaittiin, että TE-toimistojen henkilöstön vähentämisellä on ollut pieni, mutta tilastollisesti merkitsevä vaikutus työttömyyden pitkittymiseen.

Jotta nuorisotakuu saadaan jatkossa toteutumaan, on viranomaisten välisen yhteistyön oltava toimivaa. Useimpiin kuntiin on perustettu nuorisolain mukainen viranomaisten välinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Tarkastuksessa saatiin viitteitä siitä, että  verkostot eivät kuitenkaan vielä toimi niin, että ne edistäisivät nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta.

Nuorisotakuun toimenpiteiden vaikutuksista tulisi teettää arviointitutkimus, kun takuu on ollut käytössä riittävän kauan. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi lisäksi kiinnittää erityistä huomiota paljon tukea tarvitsevien nuorten palvelujen saatavuuteen sekä kehittää työvoiman palvelukeskuksen toimintamallia nuorisotakuun toteuttamista tukevaksi.

Nuorisotakuu sekä vuoden 2005 nuorten yhteiskuntatakuu ovat olleet nuoriin kohdistuneen työvoimapolitiikan keskeisiä toimia 2000-luvulla. VTV:n tarkastuksessa arvioitiin ohjelmiin liittyviä toimenpiteitä sekä niiden toteutusta ja vaikutuksia.

Faktat:

  • Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysturvaan liittyvät menot olivat noin 228 miljoonaa euroa vuonna 2012.

  • Tarkastuksessa tehdyn arvion mukaan nuorten TE-palveluihin käytettiin vuonna 2013 yhteensä noin 110 miljoonaa euroa.

  • Nuorisotakuun toteuttamiseen oli varattu vuoden 2013 talousarvioesityksessä 60 miljoonaa euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kohdistui 28 miljoonaa euroa.

  • Lisärahoituksesta 3,3 miljoonaa euroa oli varattu lisähenkilöstön palkkaamiseen nuorten palveluihin. Nuorten palvelut vahvistuivat vuonna 2013 kuitenkin vain 33 henkilöllä, koska 35 määräaikaisen työsuhde oli päättymässä vuoden 2012 lopussa.

  • Tilastokeskuksen määrittelemän virallisen työttömyysasteen mukaan alle 25-vuotiaita työttömiä oli vuonna 2013 noin 65 000, mutta työ- ja elinkeinoministeriön mukaan noin 39 000. Ero johtuu siitä, että Tilastokeskus katsoo työttömiksi myös työtä hakeneet päätoimiset opiskelijat, TEM laskee vain työttömät työnhakijat.

 

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat