Vaikuttavuustietojen raportointi vaihtelee ministeriöittäin

Valtion tilinpäätös vuodelta 2014 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen raportointi on kehittynyt, mutta vaihtelua on edelleen paljon. Asetetut vaikuttavuustavoitteet ovat usein siten muotoiltuja, että niiden toteutumisesta on vaikeaa raportoida.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi varainhoitovuodelta 2014 ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksista yhteensä 67 tilintarkastuskertomusta. 11 kirjanpitoyksikössä todettiin sellaisia virheellisiä menettelyjä, joista sisällytettiin tilintarkastuskertomukseen kielteinen laillisuuskannanotto. Merkittävimmät syyt kielteisiin laillisuuskannanottoihin koskivat talousarvion vastaista määrärahan tai valtuuden käyttöä.

Tarkastuksen perusteella yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen esittäminen on kokonaisuudessaan kehittynyt. Raportointi sisältää pääosin oikeat ja riittävät tiedot yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisesta hallinnonaloilla.

Raportoinnin laatu vaihtelee vieläkin huomattavasti ministeriöiden välillä. Kehitys ei ole ollut yhtenäistä, sillä osalla ministeriöistä raportointi on kehittynyt huonompaan suuntaan ja osalla parempaan. Pääasiallinen ongelma raportoinnissa liittyy jo talousarviossa asetettuihin vaikuttavuustavoitteisiin. Asetetut tavoitteet ovat usein sellaisia, että ne eivät edes mahdollista toiminnan ja varainkäytön ohjausta ja seurannan kannalta tarpeellista vaikuttavuustietojen esittämistä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi 27.5.2015 erilliskertomuksen eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta.

Kategoriat