Valtion kone- ja laiteomaisuuden elinkaari tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa nykyistä paremmin

Valtion kone- ja laiteomaisuutta hoidetaan pääosin hyvin, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV:n) tarkastuksessa. Kokonaiskuvaa valtion käyttöomaisuudesta ja omaisuuden kokonaishallintaa on kuitenkin tarkastuksen perusteella tarvetta parantaa. Olennaista on ministeriöiden, virastojen ja laitosten johdon sitoutuminen omaisuuden hyvään hallintaan.

Omaisuuden elinkaaren hyvä hallinta luo osaltaan edellytykset varsinaisen toiminnan, kuten poliisitoimen tai merentutkimuksen, tuloksellisuudelle. Kaikki tarkastuksessa mukana olleet viranomaiset suunnittelivat ja seurasivat kone- ja laiteomaisuuden elinkaaren aikaisia ylläpitokustannuksia ja käyttömääriä. Hankinnan suunnitteluvaiheessa näiden tietojen laajuudessa ja tarkkuudessa oli kuitenkin vaihtelua eri viranomaisten välillä. Lisäksi osalta puuttuivat suunnitelmat omaisuudesta luopumisesta. Kaikki hyödynsivät seurantatietoja ainakin jossain määrin.

”Hyvä kone- ja laiteomaisuuden elinkaaren hallinta vaatii asiantuntemusta niin hankintavaiheessa kuin ylläpidossakin. Tarkastuksen perusteella viranomaisten asiantuntemus on ollut pääosin riittävää”, kertoo ylitarkastaja Suvi Kärki.

Investointien riskejä tulisi kartoittaa nykyistä tarkemmin hankintavaiheen laskelmissa

Investoinnit tulisi esittää nykyistä kattavammin talousarvioehdotuksissa. Hankintamenon lisäksi tulisi ilmoittaa elinkaaren aikaiset ylläpitomenot. Tämä on erityisen tärkeää, jos investoinnista aiheutuvat vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat merkittävät suhteessa viraston vuosittaisiin toimintamenoihin.

Investointilaskelmiin sisällytettävät, eri skenaarioita kuvaavat vaihtoehtoislaskelmat eli herkkyyslaskelmat ovat tärkeässä roolissa riskien vaikutusten arvioinnissa. Riskien huomioon ottamiseksi olisikin tarpeellista esittää herkkyyslaskelmia nykyistä enemmän.

”Kun omaisuutta vuokrataan myös ulkopuolisten käyttöön, voivat käyttäjämäärät omistajasta riippumattomista syistä vaihdella huomattavastikin elinkaaren aikana. Ulkoisen käytön mahdollinen vaihtelu tuleekin huomioida hankintavaiheen laskelmissa, jotta riskit ymmärretään paremmin”, Kärki kuvaa.

Valtiokonttorin tulisi ohjeistaa virastot ja laitokset tekemään ja hyödyntämään investointilaskelmia ja niihin sisältyviä herkkyyslaskelmia talousarvioprosessissa. Valtiovarainministeriön tulisi puolestaan ohjeistaa virastot ja laitokset suunnittelemaan ja kokoamaan tiedot investoinneista, joiden vaikutukset ulottuvat yhtä toiminta- ja taloussuunnitelmakautta pidemmälle.

Tarkastuksessa olivat mukana taloudelliselta arvoltaan merkittävä valtion kone- ja laiteomaisuus eli laivat, ajoneuvot sekä muut koneet ja laitteet. Omaisuutta hallinnoivista organisaatioista valittiin Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Poliisihallitus, Ilmatieteen laitos sekä Suomen ympäristökeskus.

Valtion omistamien taseeseen kirjattujen koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä noin 600 miljoonaa euroa, ja niihin on investoitu vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa.

Tutustu julkaisuun: Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet

Kategoriat